Svētais Meinards mūsu dzīvē

“Katoļu Dzeive” 6’ un 7/8’2009

Pateicoties sv. Meinarda pašaizliedzīgajam mīlestības kalpojumam, atsaucoties Kunga aicinājumam: „Ejiet un māciet visas tautas, kristījot tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā!” (Mt 28,19), arī šodien mēs varam teikt, ka Latvija ir kristīga zeme un mūsu tautai  Dieva Vārds ir nozīmīgs un aktuāls. Vide, kurā ieradās sv. Meinards, bija pagāniska, tā nepazina Pestītāju. Taču šodien varam teikt, ka Latvija ir vieta, kura pazīst Kristu, lai arī ne visi Viņu pieņem. Šodien sv. Meinarda loma Latvijas kristianizācijā ir aktuāla ļoti daudzu cilvēku sirdīs, jo šos vārdus, kurus reiz sadzirdēja svētais Meinards, tiek aicināts
sadzirdēt ikviens no mums, lai nestu Dieva Vārdu 21.gadsimta modernajiem, dažkārt pārlieku gudrajiem un empīriski (empīrisms – sengrieķu valodā empeiria – ir filozofiska nostādne, ka visām zināšanām ir jābalstās uz pieredzi) orientētajiem cilvēkiem.

Tāpat kā sv. Meinardam tālajā 12. gadsimtā, katram kristietim ir jābūt Dieva Vārda nesējam savā vidē, kur Kristus vēsti vēl nepieņem. Bet, lai mēs varētu kļūt par misionāriem, mums pašiem vispirmām kārtām ir jāpiedzīvo tās Dieva žēlastības, kuras tik ļoti katram ir nepieciešamas. Svētā Meinarda kalpojums 12. gadsimtā spēj iedvesmot ikvienu no mums, kas dzīvojam 21. gadsimtā, un stiprināt šajā ceļā. Sv. Meinards, uzsākot savu kalpojumu, bija viens, taču mēs šodien esam vienoti draudzēs un ticībā, kā arī spēcīgi Kristū, kuru mums pirms 9 gadsimtiem pasludināja sv. Meinards.

Baznīca visos laikos ir aicinājusi cilvēku uz savas dzīves sakārtošanu un morālo vērtību īstenošanu dzīvē. Tā aicina uz garīgo brīvību. Baznīca nav tikai celtne, baznīca aizsākas pašu cilvēku sirdīs, pašos cilvēkos. Nav viegli sakārtot savu dzīvi, tas ir grūts darbs un reizē arī katra pienākums. Pateicoties sv. Meinardam, Latvijas dievnamu durvis ik dienas ir atvērtas un tikšanās ar Dievu ir pieejama mums katram. Smelsimies šajā žēlastībā, kuru Kristus mums tik bagātīgi dāvā! Lai svētā Meinarda aizbildniecība iedrošina ikvienu no mums doties pasaulē – pasaulē, kura gaida to stiprinājumu un mīlestību, kas ir tikai un vienīgi pie mūsu Kunga Jēzus Kristus!