Pielūgsmes un slavēšanas dziesmu vārdi

 


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠS BURTS • 

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L 

M    N    O    P    R    S    Š    T    U    V    Ž

STUNDU DZIESMAS


→ A


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Abba – Tēvs

Ak, aizdedz Savu gaismu 

Ak, Jēzu, Euharistija

Ak, nāc, ak, nāc, Emmanuel

Atļauj, Kungs, man nākt pie Tevis

Atver, Kungs, manu sirdi

Atver man acis, lai redzu es Jēzu

Ave Marija… (Tavā priekšā ceļos…)

Ave Marija, ave


Abba – Tēvs (mūz. Jacek Sykulski)
1) Kungs, Tu mūs darīji brīvus, Tu mūsu važas noņēmi, un Kristus, kļūdams mums brālis, mūs mācīja vienmēr saukt uz Tevi:
Ref.: Abba, Tēvs, Abba, Tēvs…
2) Dievs mums ir atklājis sevi, Viņš mums ļauj pazīt debesis. Viņš izveidojis ir Baznīcu un rāda mums ceļu uz mūžību.
3) Dievs bagātīgi dod dzīvību un Dieva bērnu brīvību. Viņš atbrīvo mūs no nāves un aicina visus pie sevis.
4) Debesu valstība ir starp mums, Dievs sevī visus apvieno. Šī mīlestība ir mūžīga, nekas un neviens nespēj nomākt to.

C F C • C F G • E a F • C F G
Ref.: C F C G 2x •• C E a F •• C G C


1) Ak, aizdedz Savu gaismu manā sirdī, Kungs, • lai tā liesmo, mīļais Glābēj, Tev. • Un tas, kas esmu, vēlos piederēt Tev vien, • Tavās rokās gribu patverties. 
     R.: Dzīvības avots, prieka avots Tu, • Tu manā sirdī iededz gaišumu, • Tu dzirdi mani, vienmēr izglāb Tu, • Jēzu, mans Glābēj, Tu mans Kungs un Dievs.
2) Kungs, lūdzu Tevi, sargā tad, kad ļaunums draud, • Tu esi Glābējs, nāvi uzveicis. • Un, kad visapkārt tumsa, esi man par zvaigzni, • Kungs, esi klāt un paliec tuvumā.
3) Drīz mūžīgā gaisma mums visiem atspīdēs, • Priecājies sirds, lai skumjas, bēdas zūd, • Lai klusē visas bailes, nemiers atkāpjas, • Priecīgi saucam: tiešām, Jēzu, nāc!

d g d • g d A d x2
B C F • B g C F • a d g d • g d A d


1) Ak, Jēzu, Euharistija, • Tu maigais Marijas Dēls (2x)
       Ref.: Esi ar mani, esi ar mani • visa ceļa garumā.
2) Ak, lai es vienmēr Tevi mīlētu…

D h G A (x2) • G A Fis h • G e A


1. Ak, nāc, ak, nāc, Emmanuel, • Lai brīvs ir atkal Izraēls, • Kas svešniecības gūstā smok, • Līdz Dieva Dēls to atbrīvo.
     R: Prieks tev! Prieks tev! Ak, Izraēl, • Pie tevis nāk Emmanuels!
2. Ak, nāc Tu Dieva Gudrība, • Kas visu māca pilnībā, • Lai ejam ceļu pareizo, • Mums taku rādi zinībā.
3. Ak, nāc, Tu Avots spirdzinošs, • Un veldzē slāpes cilvēkos, • Lai drūmā tumsa izbeidzas • Un nāvei nav vairs uzvaras.
4. Ak, nāc, Tu tautu cerība • Un ilgošanās vienība, • Tu ļaunā važas sarāvis, • Mums esi Miera Karalis!

     d g d • C d • C d • F g C F
R: F d C d • F C d


1. Atļauj, Kungs, man nākt pie Tevis • Vienkārši tādam, kāds es esmu • Atļauj, Kungs, man nākt pie Tevis • Un Tavu mīlestību pasmelt.
       ALLELUJA…
2. Atļauj, Kungs, lai manā sirdī, • Brīnišķa gaisma gaiši atspīd • Atļauj, Kungs, lai manā sirdī • Tavs Vārds un žēlastība mājo
3. Esi Dievs vienmēr man blakus, • Gan grūtos, gan gaišos brīžos • Esi Dievs vienmēr man blakus, • Lai Tava roka ir pār mani.

C G a e • F C d G (G7)


Atver, Kungs, manu sirdi, • atdari acis man, Kungs, • Lai redzu Tevi, lai redzu Tevi!
D A G A D

Lai redzam Tevi augstībā, • gaismā Tavas godības tronī, • Dod savu spēku mums, Kungs.
Tev dziedam: • ”Svētais, svētais, svētais! • Svētais, svētais, svētais!
Ļauj redzēt Tevi • Ļauj redzēt Tevi

A h • G A • D h • G A • G A
G • A GD

Svētais, svētais, svētais! • Svētais, svētais, svētais! • Svētais, svētais, svētais! • Lai redzu Tevi!


Atver man acis, lai redzu es Jēzu • Un esmu es tuvāk, un iemīlu Viņu. • Atver man ausis, lai varu es dzirdēt, • Atver man sirdi, lai sajūtu Tevi.
D G A GD • h e A GD x2
Ave Marija (Tavā priekšā ceļos)

G h C D • G h C D • G a7 D G • C D G


Ave Marija… (Tavā priekšā ceļos…) 

1. Tavā priekšā ceļos • noslīgstu un lūdzu, Māt: • ņem dienu šo, tā pieder Tev, • liec mīlai pildīt to.
        Ref.: Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedica Tu.
2. Visu, kas man pieder, • Tev es, Māte, atdodu, • Kristus Māt, mana Māt, • to Kungam upurē.
3. Lūdzoties pie Tevis, • redzu, Māt, Tu smaidīt sāc… • Domas tad gaist, vārdi kļūst lieki, • apskauj mani, Māt!

D A7 • A7 D • D7 G e • A7 D 


Ave Marija, ave   4x

D A7 • A7 D • D D7 G e • A7 D 


→ B ←


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Bonum est confidere (Ir tik labi paļauties…) 

Brāļi, priecājieties Kungā


Bonum est confidere (Ir tik labi paļauties…) 

Bonum est confidere in Domino • bonum sperare in Domino.
Ir tik labi paļauties uz Tevi, Kungs, • ir labi cerēt uz Tevi, Kungs.

d A • d C F • gC F d • g7 a d


Brāļi, priecājieties Kungā 2x • Jo Viņa žēlastība ir liela • Un uzticība mūžīga.
       Allelūja, allelūja 4x
2. Māsas, priecājieties Kungā…
3. Teiciet Kungu visas tautas…

G C D   jeb  A D E 


→ C


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Cienīgs, o, cienīgs ir Dievs

Cik brīnišķīgs Tavs vārds

Cik mīlestību lielu

Confitemini Domino (Pateicamies Tev, Jēzu…) 


Cienīgs, o, cienīgs ir Dievs, • Kas tronī sēž, mūsu Kungs. • Godpilns ir Jērs, • Cienīgs saņemt pateicību, • Slavu, godu, varu!
          R: Vien Viņš ir Dievs uz mūžu mūžiem! Āmen!!  (x2)
2. Mūžīgi būsim mēs • Taisnībā un vienotībā. • Godu Tev atdodot, • Gudrību, spēku, pateicību, Varu, slavu, cieņu!

         G D e • C G C D • G D e • C G C D • F C D)
         Ref.: G D C D • G D C D • G D C D G
                  G D C D • G D C D • G D C D (C c) G


1.) Cik brīnišķīgs Tavs vārds, • Tas man tik ļoti dārgs. • Tas mana dzīvība, tas mana brīvība • Un augšāmcelšanās. 
      Tu zemi radījis • un jūru, debesis. • Tu zvaigznēm spīdēt liec. • Dod elpu radībai un īsto gudrību. •
Tu esi iesākums • un visa nobeigums, • Tev pieder mūžība un visa dzīvība, • Tu valdnieks pasaulei.

(D) G D G • D G • D G • A  (x2)
e7 A • e7 A • e7 G • A

ALLELUJA…
D G D G • D fis7 A

2.) Cik brīnišķīgs Tavs vārds, • Tas man tik ļoti dārgs. • Tas mana dzīvība, tas mana brīvība • Un augšāmcelšanās.
Es Tevis apžēlots, • Un viss man Tevis dots. • Tu grēkus piedevi, pie krusta nomiri, • No nāves uzcēlies.


Cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs (2x)
    Lai mēs Dieva bērni varam būt. (2x)

D G D A • D G DAD  jeb E A E H • E A EHE


Confitemini Domino (Pateicamies Tev, Jēzu…)

Confitemini Domino, quoniam bonus
Confitemini Domino, Alleluia

(Pateicamies Tev, Jēzu, Par Tavu mīlestību,
Pateicamies Tev, Jēzu, Alleluja!

D h • D A • e C • e A D


→ D


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Da pacem Domine

Dieva Gars, mēs Tevi lūdzam 

Dieva mīla, nāc

Dieva mīlestība nekad nevar beigties

Dieva Valstība ir… 

Dieva žēlsirdības pielūgsmes litānija

Dievam Tēvam lai slava 

Dievam Trīsvienīgajam gods

Dievišķais Bērniņ! 

Dievs ceļā mūs sauc

Dievs ir ļoti, ļoti labs

Dievs ir varens 

Dievs, lai spīd Tava gaisma pasaulē

Dievs, mazgā mani tīru  

Dievs – Mīlestība

Dievs, Tu esi labs

Dzīve, esi mirklis

Dzīvā Dieva Gars, ak, nāc


Da pacem Domine. Da pacem Domine
Da pa – a – a – cem.
Da pa – a – a – cem. 

c F c F


R.: (O) Dieva Gars, mēs Tevi lūdzam, • nāc pie mums, nāc šķīstī mūsu sirdis (x2) 

1. Tava priekšā zemoties, • Tavā balsī klausīties, • savu sirdi sajust liec, • esi Kungs un Karalis.
2. Tava tauta priecājas, • dzīvei Tevī atjaunojās, • naidu, rūpes attālini, • savu tautu stiprini. 

R.: G D C D a7 • C7D G D 
      G D C D a7 • C7D G

      h • C D h7 e7 • C a h7 E • aG a G D • aG a C7 D


Dieva mīla, nāc, • nāc kā varens okeāns, 
Lej caur mums savu žēlastību, • Dieva mīla, nāc pie mums. 

D G D • D G A • fis h fis h • G A D


1. Dieva mīlestība nekad nevar beigties
           Alleluja
2. Svētā gara gaisma ….
3. Dzīve ar Jēzu…
4. Mūžīgā dzīve..
5. Dzīvības avots…
6. Prieks mūsu sirdīs…
7. Miers mūsu sirdīs…
8. Tuvākmīlestība….
9. Šis svētceļojums… 

D G A D • h e A D


1. Dieva Valstība ir taisnība.    (a D) a D
    Dieva Valstība ir siržu miers.    a D 
    Dieva Valstība ir mūsu prieks Svētajā Garā!   C D E

            F                G                C                  a
Jel lai nāk, mīļais Tēvs, Tava Valstība pie mums,
               F                G                  C          a 
jo mēs Tava tauta, Tavi bērni – svētdari mūsu!
            F                 G                 C               a
Jel lai nāk Svētais Gars, Tavu Baznīcu lai ceļ!
   F       G         A
Nāc, Svētais Gars!

2. Debess dāvana ir ticība. • Debess dāvana ir cerība.
    Debess dāvana ir spēja mirt aiz mīlestības!

3. Gaismas augļi tie ir krietnība. • Gaismas augļi tie ir taisnīgums.
    Gaismas augļi tie ir patiess vārds, gudrības avots!


Dieva žēlsirdības pielūgsmes litānija 

„Es slavēju Tevi, Radītāj un Kungs (..). Slavēju Tevi par visiem Tavu roku darbiem, kuros man atklājas tik daudz gudrības, labestības un žēlsirdības; Kungs, Tu esi izsējis tik daudz apbrīnojama virs zemes, un tas man stāsta par Tavu skaistumu, kaut arī tas viss ir tikai vājš Tevis, neaptveramā Skaistuma, atspulgs! Un kaut arī esi neredzams un apslēpts, un esi apslēpis Savu skaistumu, ticības apgaismota, mana acs sasniedz Tevi un mana dvēsele pazīst savu Radītāju, savu visaugstāko Labumu un es no visas sirds nododos pielūgsmes lūgšanai .”

(Sv. Faustīnes dienasgrāmata, 1692) 

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D
Visuma radīšanas plānā, 
Par to, ka radīji Eņģeļu korus, 
Par to, ka radīji debesis un zemi, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par to, ka radīji gaismu tumsā, 
Par to, ka radīji visas dzīvās būtnes, 
Pasaules un visu Tavu darbu skaistumā, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par to, ka radīji cilvēku kā visas radības kroni, 
Par to, ka pazemini Sevi līdz savas radības līmenim, 
Par to, ka cilvēku aicini uz draudzību ar Sevi, 

     a D a D C D
Par to, ka apžēlojies par cilvēka postu pēc viņa kritiena, 
Par to, ka apsolīji Pestītāju, 
Par to, ka Tu gādā par grēcīgo cilvēci, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Visā pestīšanas vēsturē, 
Katrā reizē, kad Tu tuvojies cilvēcei, lai to pieceltu un pamācītu, 
Izredzētās tautas aicinājumā, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par derību, kuru daudzkārt slēdzi ar cilvēkiem, 
Vecās derības patriarhos un svētajos, 
Par to, ka atbrīvoji no Ēģiptes verdzības, 

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D
Par Tavu vārdu, kuru sludināja pravieši, 
Tajā, ka Tu nenogurstoši meklē cilvēku, 
Jaunavas Marijas radīšanā,

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Tajā, ka Dieva Dēls iemiesojās, 
Tajā, ka pieņēmi bērna bezpalīdzību, 
Tavās bēgļu gaitās un nabadzībā, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Tajā, ka pieņēmi cilvēka dzīves ikvienas bēdas, 
Par smago darbu Nācaretē, 
Par daudzajiem pazemības un apslēptās dzīves gadiem, 

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D
Par mūsu kārdinājumu, bēdu un ciešanu uzņemšanos, 
Par svētdarīšanu, iegremdējoties Jordānā, 
Debesu Valstības sludināšanā, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par to, ka darīji brīnumus un zīmes, 
Par to, ka apžēlojies par katra cilvēka postu, 
Par to, ka identificējies ar katru cilvēku, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Apustuļu un mācekļu iedibināšanā 
Vissvētās Euharistijas iedibināšanā, 
Par to, ka uzņēmies upuri par mūsu grēkiem, 

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D
Ģetzemanes dārza vientulībā un bailēs, 
Par to, ka pieņēmi vistuvākā mācekļa nodevību, 
Par to, ka pieņēmi tautas un virspriesteru novēršanos no Sevis, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par to, ka pieņēmi netaisnīgu spriedumu, 
Par to, ka pieņēmi pazemojumus un izsmieklu, 
Šaustīšanas ciešanās, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Pacietībā kronēšanas ar ērkšķiem laikā, 
Par to, ka uzņēmies Krusta ceļu, 
Par to, ka biji gatavs ciest zem Krusta smaguma, 

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D 
Par to, ka pieņēmi Veronikas pakalpojumu, 
Sāpīgajā tikšanās reizē ar Māti, 
Par to, ka pieņēmi Kirēnes Sīmaņa palīdzību, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par to, ka noliecies pār raudošajām sievietēm, 
Pazemojumā, kad tika noplēstas drēbes, 
Krustā sišanas ciešanās, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par to, ka piedevi mums grēkus agonijas brīdī, 
Par to, ka Mariju mums dāvāji kā Māti, 
Par to, ka pieņēmi vislielākās pamestības ciešanas, 

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D
Par to, ka līdz galam izturēji Krusta ceļa mokas, 
Par to, ka tika ar šķēpu atvērta Tava Sirds kā žēlsirdības Avots, 
Par Tevis gūto uzvaru pār ļauno garu, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par Tavu Augšāmcelšanos, kas deva mums dzīvību, 
Miera un piedošanas dāvanā, 
Svētā Gara nosūtīšanā, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Svētās Baznīcas iedibināšanā, 
Svētajā Kristības sakramentā, kas dara mūs par Taviem bērniem, 
Gandarīšanas sakramentā, kas mūs rada no jauna ar Tavu žēlsirdību,  

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D

Euharistijas sakramentā, kurā Tu mūs vieno ar Sevi, 
Svētās Mises upurī, kurā Tu nāc pie mums un paliec ar mums, 
Ordinācijas sakramentā, caur kuru Tu dzīvo un darbojies Baznīcā un pasaulē, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Iestiprināšanas sakramentā, kurā Tu piepildi mūs ar Savu Garu, 
Slimnieku svaidīšanas sakramentā, kurā mūs dziedini un vieno ar Savu Krustu, 
Laulības sakramentā, kurā mūs apdāvini ar Savu radošo mīlestību, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Klosterdzīves svētsolījumos, kuros Tu cilvēkus apņem ar līgavaiņa mīlestību, 
Tavās ilgās atpestīt katru cilvēku, 
Tavā Vārdā, ar kuru Tu mūs baro un dziedini, 

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D

Harizmās, kuras Tu mums sniedz, 
Apsolījumos, ar kuriem Tu mūs esi apdāvinājis, 
Žēlsirdības laikā, kuru esi mums devis žēlastībā, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Jaunās Zemes, mūsu tēvijas, uz kuru Tu mūs vadi, dāvanā, 
Galīgajā visas cilvēces vienotībā Tevī. (x2)

 

 „Jēzu, mūžīgais Dievs, pateicos Tev par Tavām neskaitāmajām žēlastībām un dāvanām. Lai katrs manas sirds puksts ir jauna pateicības himna Tev, Dievs! Lai katrs manu asiņu piliens riņķo Tev, Kungs! Mana dvēsele – tā ir viena vienīga Tavas žēlsirdības pielūgsmes himna. Es mīlu Tevi, Dievs, Tevis Paša dēļ” (Sv. Faustīnes dienasgrāmata, 1794). 
Amen. 


Dievam Tēvam lai slava
     Atspīd gaisma lai Tava, Mīlu Tevi /2x
2. Jēzum Kristum lai slava…
3. Svētam Garam lai slava…

D e7 A7 D


Dievam Trīsvienīgajam gods • Mūžīga slava un gods!
     Kas esi iesākums bez gala un bez robežām, • Rādi pasaulei bezgalīgo žēlsirdību!
          Alleluja vienīgajam Dievam! 4x

GCG • 4x ••• eCG • 4x ••• GCD • 4x


Dievišķais Bērniņ!Dievišķais Bērniņ!
1) Dievišķais Bērniņ, Tavās rokās • novēlu visas savas rūpes. 
     Novēlu visu savu dzīvi • Dievišķais Bērniņ. 
2) Lai viss, kas mani satrauc, nomāc • top šodien rāms un mierīgs Tevī.
     Lai nomierinās Tavā Sirdī, • Vissvētā Sirdī remdējas.

B Es B • B Es d g
Es c B • Es c B
Es F B g • Es c F

jeb:
A D A • A D cis fis
D h A • D h A
D E A fis • D h E


Dievs ceļā mūs sauc, Alleluja.2x
     Lai atsaucas sirds, lai prieks acīs mirdz, aleluja, aleluja.
2. Dievs visus mūs mīl…
3. Dievs gaida uz mums…
4. Ko kavējies vēl…
5. Kungs galdu mums klāj..
6. Kungs mierinās mūs…
7. Kungs ir mūsu spēks…

C  • F G e a • C G aGC


1_ Dievs ir ļoti, ļoti labs 
     Dievs ir ļoti, ļoti la-a-abs!
          Jēzū! Jēzū! • Jēzū! Jēzū! 
2_Dievs ir vienmēr…
3_Dievs ir šodien ļoti labs…
4_Dievs ir tagad…
5_Dievs būs vienmēr…

e D G C • e D G C • e D G C


Dievs ir varens, un līdzīgs Viņam nav it neviens. e
Mans Dievs ir varens Dievs! a7 h7 e
Viņš ir tas, kurš debesis un zemi radījis. e
Mans Dievs ir varens Dievs! a7 h7 e
Viņa priekšā jūra bēg un kalni atkāpjas, a7
kad atskan Viņa balss, tad zeme sakustas. h7e
Viņa varenības spēks ir prātam neapjaušams. C a
Mans Dievs ir varens Dievs! a7 h7 e
R.: Mans Dievs ir varens Dievs. C G
Viņš valda pār zemi no sava troņa DeC
gudrībā un mīlestībā G a eh e


Dievs, lai spīd Tava gaisma pasaulē, GCGD
Cauri tumsai un pāri neziņai. G C G D
Jēzu, Tu esi gaisma šai pasaulei, C D h e
Ilgāk tumsā es palikt vairs nevēlos. C D h e
Lai viss top gaišs, lai viss top gaišs. F D F D

R: Nāc, Jēzu, nāc, Tava gaisma lai aizdzen tumsu! G D C a D
Nāc, Svētais Gars, manā sirdī nāc! G D C F D
Lai straume plūst, Tavu godību sajūt sirdis, G D C a D
svētīts Tavs Vārds, tava gaisma lai spīd! G D C D G

2) Kungs, es nāku no tumšās pasaules, • Tavā gaismā lai vienmēr paliktu. 
Tavā nāvē man dāvāta dzīvība, • Tavā spēkā gūst dvēsele brīvību. 
Lai viss top gaišs, lai viss top gaišs.  

3) Tavā gaismā es savu dvēseli, • skaidri ieraugu tā kā spogulī,
Tev ik dienas es vēlos kļūt līdzīgāks, • Mana dzīve lai gaismu vien izstaro.
Lai viss top gaišs, lai viss top gaišs.


Dievs, mazgā mani tīru, C
Dievs, mazgā mani tīru, a
Dievs, mazgā mani tīru F
No maniem grēkiem d

Dievs, mazgā mani tīru! F
Dievs, mazgā mani tīru! e
No maniem grēkiem… F
Grēkiem C G


Dievs – Mīlestība; dzīvojiet mīlestībā viens otram!
Dievs – mīlestība; nebīstieties jūs!

A fis A • E A fis h D E •• A D A E • fis E A

jeb:
G e G • D GeaCD •• G C G D • e D G


 

Dievs, Tu esi labs – svētīgs, kas pie Tevis tveras! 2x
Bauda un redz – Tu esi labs! 2x
Ref.: Nav, nav nevienas lietas,
         nav, nav nevienas domas,
            (1.) kas par Tevi labāka var būt!
            (2.) laimi lielāku, kas spētu dod!

C G F (2x) • a G F (2x) •• C G a F (4x)


1. Dzīvā Dieva Gars, ak, nāc, • mūsu sirdīs mājot sāc!
Izlej gaismu mirdzošo, • rādi, kā mums jādzīvo!

2. Nāc, Kung, roku pretī sniedz, • lai mūs stiprina Tavs spēks!
Mīlestības liesmām liec • mūsu savtīgumu dzēst.

3. Svētais Gars, nāc, gaismu dod, • lai tiek saprasts Dieva Vārds!
Lai var ļaudis brīvi kļūt, • savam Kungam kalpojot!

A h E7 A • A h E7 A


Dzīve, esi mirklis, G D
dzīve, Tu mans sapnis. e D C
Diena esi īsa, kā ēna tu zūdi. G D a D
Dievs mans, šeit uz zemes, a e
lai Tevi mīlētu- C D
Tik man diena šī. G C D C G
Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel.
C F d G C A d G7 C C7


→ E


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Emanuel, Emanuel

Es – Dzīvības Maize

Es, gaisma

Es ticu, tas ir Jēzus

Es veros augšup

Esi Dievs!

Esi, Kungs, gaisma

Esi sveicināta, mazā jūdu meitene

Esi Tu mans Dievs!


Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel.

C7 F d G7 C A d G7 f9 C


Es – Dzīvības Maize, Es – Dzīvības Maize • no Debesīm nākusi, no Debesīm nākusi.
1. Šī maize, ko dodu, ir Mana Miesa, • Kas dota, dota par jums.
2. Šī maize ir tāda, ka tas, kas to ēd, • Nemirs, nemirs mūžam.
3. Kas Manu Miesu bauda un dzer Asinis, • Tam Mūžīgā dzīve un debesis.

e a e * e a e * FGa FG A ** d a d a


Es, gaisma… atnācu pasaulē,
Lai ikviens, kas man tic, nepaliktu tumsībā. 

D h e A G A A7 • D h e A G A A7 D


Es ticu, tas ir Jēzus, • Es ticu, tas ir Dieva Dēls,
Miris un Augšāmcēlies, • Un par nāves cenu dzīvi dod

E A H

Ticu, Tu esi šeit, (Tu esi šeit) • Stāvi starp mums, (Stāvi starp mums)
Tev ir spēks mūs ārstēt, (Dziedināšanas spēks) • Un piedošanu dot.

A H E


Es veros augšup, turp uz kalniem, Kur mana glābšana. • Tā nāk no Tevis, Debess valdniek un zemes radītāj!
      Man esi vajadzīgs, • Tu mana cerība • Un lūgsna vienīgā. • Es Tevi gaidu, Kungs, • Nāc mani atbrīvo • Un ieved dzīvībā.

CFCF • CFCG (2x) ••• CFCF • CFG (2x)


Esi Dievs! Esi Dievs! Valdnieks ir Dievs!
Mēs pacelsim savas sirdis, • Mēs pacelsim savas rokas, • Mēs iesim Dieva Vaiga priekšā slavējot!

D A fis Fis7 G • D A h G
jeb vienkārši: D A h G x2


Esi, Kungs, gaisma, kas sirdī man spīd. • Vēlos es mirdzēt, kur tumsa vēl mīt.
     Domās un darbos, vakars vai rīts – • Lai Tava gaisma man visur nāk līdz.
2. Kungs, lai Tavs Vārds ir mans gudrības zelts, • Tanī es lasu, cik augstu es celts.
     Debesu Tēvs, Tavs bērns esmu es, • Atziņu lielo Tavs Vārds, Kungs, man nes.
3. Esi man bruņas, lai drošs varu būt, • Cīņā pret ļaunumu uzvaru gūt.
     Esi man sargs, kad uzbrūk man grēks. • Vien Tavā spēkā ir mans paša spēks.
4. Esi man pērle, mans greznums, mans gods. • Dārgums, ko iegūstot, viss man ir dots. .
Kungs, labais Gans, par vadoni nāc! • Māci man staigāt, kā vēlas Tavs prāts.

        E • H A H • A E A • E cis A E
jeb:  D • A G A • G D G • D h G D


Esi sveicināta, mazā jūdu meiteneDieva Dēlu nesi Savā Miesā 
Esi sveicināta, Tu kļuvi Dieva Māte • Pestītāju devi pasaulei

C a F C (G)


Esi Tu mans Dievs! • Esi Tu mans Kungs! • Esi Tu mans Gans! • Esi Glābējs mans!
Esi Tu mans Spēks! • Esi Tu mans Miers! • Esi Tu mans Prieks! • Esi Stiprums mans!
     Tik uz Tevi, Dievs, vien es paļaujos, • Tev vien uzticos!
          R: Tevi pielūdzu es. • Mana balss Tev godu nes! • Tevi slavēju es! Esi Tu mans Dievs!
2. Esi Tu mans Draugs! • Esi Tu mans Ceļš! Esi Tu mans Sargs! • Esi Spožums mans!
Tik uz Tevi, Dievs, vien es paļaujos, • Tev vien uzticos!

      G C D • G C D • G C D • G C G x2
      e a e a C D
R.: G C D • G C D • G C D • a D


→ F


1. Flos Carmeli, vitis florigera, • splendor caeli, virgo puerpera singularis. • Mater mitis, sed viri nescia • Carmelitis esto propitia, stella maris.

2. Radix Iesse, germinans flosculum • hic adesse me tibi servulum patiaris. • Inter spinas, quae crescis lilium, • serva puras mentes fragilium tutelaris.

3. Armatura fortis pugnantium, • furunt bella tende praesidium scapularis. • Per incerta prudens consilium • per adversa iuge solatium largiaris.

4. Mater dulcis, Carmeli domina, • plebem tuam reple laetitia, qua bearis. • Paradisi clavis et ianua, • fac nos duci, quo, Mater, gloria coronaris. Amen.


→ G ←


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Gloria, gloria in excelsis Deo

Gloria, gloria Tibi, Domine…

Gods lai ir Tēvam, gods lai ir Dēlam 


Gloria, gloria in excelsis Deo! (kanon)
Gloria, gloria! Alleluja! Alleluja!

d g C F (4x)


Gloria, gloria Tibi, Domine… 


 

Gods lai ir Tēvam, gods lai ir Dēlam A
Gods lai ir, gods lai ir Svētajam Garam. h
Gods lai ir Tēvam, gods lai ir Dēlam D Gods lai ir, gods lai ir Svētajam Garam. E A
Visa pasaule lai pieder Tev A h
Mūžības Ķēniņ! Āmen! D E A
Jel paceliet sirdis uz Dievu, A h
Viņu slavējiet! Āmen! D E A


→ H ←


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Hostijas klusumā iegremdēti

Hozanna


Hostijas klusumā iegremdēti  
mēs redzam Dieva Sirdi.
Paslēpti svētajā lūgsn`s liesmā
varam baudīt Debess dāvanu.
 

e D9 C7+ h7 D
kanonā: e D


1.) Hozanna (3x) augstībā!
       VIENMĒR SLAVĒŠU ES, • MANĀ SIRDĪ IR PRIEKS, • JĒZUS MANI IR MĪLĒJIS • AR MĪLESTĪBU MŪŽĪGO.
2.) Gods Dievam (3x) augstībā!
3.) Jēzus (3x) Viņš ir Kungu Kungs. 

G D e C D • G D e C D
C D G • C D G • C D G D/Fis e • C D G


→ I ←


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

I can be with You

Ienāc, Kungs, ar savu godību šai namā

Ienāc manī, Kristus miers

Iesākumā bija Vārds

Ir tikai vienīgs Dievs

(Ir tik labi paļauties…) Bonu est confidere

Izraudzīja Tevi Dievs Tēvs

 


I can be with You, • I can pray to You, • I can praise Your Holy Name! • You have time for me, • when I come to You, • my Jesus, my Lord!

Vēlos Tevī būt, Tava Vārdā lūgt, • slavēt Tavu Sirdi, Kungs! • Tev ir laiks man, Dievs, kad vien nāku es, • pie Tevis, Jēzu!

Pragnę z Tobą być, • Twoim Słowem żyć, • zawsze wielbić Imię Twe! • Ty masz zawsze czas, kiedy szukam Cię, • mój Jezu, Boże mój!

G9 e a D * e h C aD


Ienāc, Kungs, ar savu godību šai namā, • ar savu godību šai namā – Tevi aicinām!
     Tevi gaidām, Patiesības Gars, • no jauna aizdedz mūs • liecināt par Dieva mīlestību. • Atklāj Dieva Vārdu, vieno mūs šai Svētā Upurī, • Dievu slavēt sirdis iedvesmo.

D A • G A D • G A h 
G e A 1.) G A D 2.)

D D7 G e A • D G A A7
D D7 G e A • D h e A D


Ienāc manī, Kristus miers, • Paliec manā lūgšanā, • Esi mana dzīvība, • Lai ir skaidra mana sirds. 
2. Ienāc manī, Kristus Gars, • Mājo manā dvēselē. • Lai it viss top manī jauns, • Lai it viss top manī Tavs.
3. Ienāc manī Kristus prieks, • Sirds lai Dievu slavēt var. • Un par visu pateikties, • Ko Viņš piedzīvot man ļauj.
4. Ienāc manī, Kristu pats, • Radi mani mūžībai, • Tavā mīlestībā reiz • Tev pavisam piederēt.

D G C • D G C • D C G A • D BCD


Iesākumā bija Vārds D e
Un Vārds bija pie Dieva h
Un Vārds bija Dievs A

Caur Viņu ir radīts viss, G
Viss redzamais un neredzamais e
Un viss, kas tapa radīts, bij’ ļoti labs. G A


Ir tikai vienīgs Dievs, e a
Šeit Viņa svētnīca. a e
Mēs ceļos krītam visi, kas šeit nākam e D
Un Viņu slavējam. h e

Vietā šai svētajā e a
Dievs mūsu balsi dzird, a e
Mēs Kunga kalpi Viņu svētā namā e D
teicam un pielūdzam. h e


(Ir tik labi paļauties…) Bonu est confidere  

Ir tik labi paļauties uz Tevi, Kungs, ir labi cerēt uz Tevi, Kungs.

Bonu est confidere in Domino • bonum sperare in Domino.

dA• dCF• gCFd• g7ad


Izraudzīja Tevi Dievs Tēvs

1. Izraudzīja Tevi Dievs Tēvs, lai Tu Dēlu dzemdētu,
kam Viņa tautu atpestīt lemts. Slavējam Tevi mēs, Dieva Māt.
Ave, ave, ave, Maria.

2. Ticībā un mīlā Tu, Māt, Dievam kalpot vēlējies,
pieņēmi Viņa gribu labprāt. Paldies mēs sakām Tev, Dieva Māt.
Ave, ave, ave, Maria.

3. Naktī, kad Tev piedzima Dēls, priekā debess līksmoja.
Svētīta Tu starp sievietēm, Māt. Mīlam mēs Tevi, ak, Dieva Māt.
Ave, ave, ave, Maria.

4. Tu mums esi patvērums drošs, grūtos brīžos sargā mūs,
palīdzi saviem bērniem vienmēr. Ticēt mēs varam Tev, Dieva Māt.
Ave, ave, ave, Maria.

5. Šodien atklāt pasaulei nāc savas mīlas skaistumu:
ceļu pie Jēzus parādi mums, māci un vadi mūs, visu Māt.
Ave, ave, ave, Maria.

F B F • d F7 B C • A B g C • F B CF
Ref.: F C g d • F B C F


→ J ←


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

 

Ja grauds zemē nomirs

Ja vien tu zinātu

Jaunu spēku Kungs tev dāvā

Jel ved mani turp

Jesus, adoramus Te

Jesus, Jesus… (kanons)

Jēzu, dārgs ir mums Vārds Tavs

Jēzu, dod mums pazīt Tevi

Jēzu, es līksmojos

Jēzu, es mīlu Tevi, Tavu Vārdu godinu

Jēzu! x8

Jēzu, Jēzu mans!

Jēzu, mans Jēzu 

Jēzu, nāc, mans prieks un laime

Jēzu, nāc un aizdedz mūs

Jēzu, Tu mani vadi

Jēzu, uzticos Tev! Jēzus, mīlu Tevi

Jēzu, uzticos Tev!

Jēzu, žēlsirdīgais, taisnīgais un svētais

Jēzus! x5

Jēzus dāvā pestīšanu

Jēzus Kristus – Dievs un Cilvēks

Jēzus Kristus ir mans Kungs, Alleluja

Jēzus Kristus Miesa 

Jēzus Sirds – tik labvēlīga 

Jēzus žēlastība šodien mani skar

Jube dom`ne 


R: Ja grauds zemē nomirs E A cis A fis H
Tad tas nesīs daudz augļu. (E)
1) Uz asinīm celta šī zeme • Lai Māras zemes dēli un meitas • Kā ziedi Debesīm plauktu • Savu smaržu izplatot
A H cis • A H
2) Kā grauds iesēts auglīgā zemē • Nomirst tāpēc, lai piedzimtu vārpa • Tāpat brāļi upurē sevi, • Lai Latvija atdzimtu
3) Dievs, uzklausi mūsu lūgšanas • Tavā Sirdī ko saliekam • Lai tavu kalpu upuris klusais • Dziļu piemēru atstātu


Ja vien tu zinātu, • ko grib dot tev Dievs, • lūgtu tad tu, • un Viņš tev dotu dzert.
1. Kungs mūs mīlēja un savu dzīvi atdeva par mums. • Viņa nāve uzvarēja grēku un dod dzīvību.
2. Kungs, dod ūdeni, no kura dzerot, neslāps vairs nekad. • Ūdens, kuru Jēzus apsolīja dot, ir Svētais Gars.
3. Kuram slāpst, lai nāk pie manis un lai dzer no ūdens šī. • Ja tu ticēsi, tad tevī plūdīs Dzīvā ūdens strauts.

(e) a e a e • h e D he ••• e D C a6 e


Jaunu spēku Kungs tev dāvā, • Dievs tevi neatraida,
Pretī steidzas tev un apkampj cieši. • Dievs tev pretī steidzas.

cis H E • fis H • E cis gis A • fis cis H
[h A D • e A • D h fis G • e h A]


Jel ved mani turp, no kā neatgriežas, • ticība kur stājas, cerība kur beidzas.
Kur pēc gaismas smaržo visas debess dzīles, • jo pēc sava vaiga lej to Mīlestība.

(D) G fis e h • G fis e h
nob.: Jel ved mani turp. G


Jesus, adoramus Te, Jesus, adoramus Te! • Jesus, adoramus Te, adoramus Te!

1. Dzīvība uzvarēja, spoža gaisma nakts tumsā atspīdēja, • jo Dieva Dēls nācis pie mums. Mēs nākam, Viņu pielūdzam.
2. Jēzu, Tu Dieva Dēls, Cilvēktapušais Vārds dzīvo starp mums. • Nāci pie mums šai pasaulē, Lai mīlestībā vienotu.
3. Jēzu, Tu upura Jērs, Tavu caurdurto Sirdi uzlūkojam. • No Tavas Sirds mutuļo Gars, Avots, kas dvēs’li dziedina.
4. Jēzu, Tu augšāmcēlies, Mūs no grēka un nāves atbrīvoji. • Ar savu Tēvu godībā valdi. Mēs nākam, Tevi pielūdzam.

D A G DA • A h G A • D A G DA • G A D


Jesus, Jesus, Jesus, Jesus x2 (kanons)

a e F C • d a F G A


Jēzu, dārgs ir mums Vārds Tavs, • Pestītājs skaistais, varenais Debess Valdniek, • Emanuel, Dievs ir ar mums, • Pestītājs svētais, Dzīvības Vārds.
Svētais Dievs, Mesija patiesais, • Vienīgais Tēva Dēls, Viņa mīļotais. • Dieva Jērs, pestīja visus mūs, • Karaļu Karalis, un Kungu Kungs!

D D7+ D D7+ • e A DGhA
D D7 + D D7+ e A D D7
G A fis h e A D D7 • G A fis h e A DGhA


Jēzu, dod mums pazīt Tevi, • lauj mums redzēt Debesis.
Vadi, māci, sargi, svētī, • atļauj vienmēr pie Tevis būt.

D A/Cis h fis/A G D/Fis e7 A7
D A/Cis h fis/A G D/Fis h e7 A7 D 


Jēzu, es līksmojos, jo Tu mani mīli, 
tāpēc es dziedu Tev pateicības dziesmu.

1. Tēvs, Tava Sirds domāja par mani,
     tāpēc Dieva Dēls atnāca uz zemi.
     Viņš, Dieva Jērs, nomira par mani.
     Tagad Jēzus Asinīs mana sirds atkal dzīvot var!

2.  Tēvs, māci man ticēt Tavam Vārdam.
     Tāpat kā Tavs Dēls izturēt līdz galam.
     Viņš, Cietējs Kalps, paklausīgs līdz nāvei,
     Lielās mokās miris bij`, tagad Viņš augšāmcēlies ir!

A G D E
fis cis D E


Jēzu, es mīlu Tevi, Tavu Vārdu godinu

      C G a • F d G • C G a • F G C
jeb: D A h • G e A • D A h • G A D


Jēzu, Jēzu! Jēzu, Jēzu! x2

       D A • e h • h G D(4-3) • e7 G(6-5) • D A D
jeb: C G • d a • a F C(4-3) • d7 F(6-5) • C G C


Jēzu, Jēzu! Jēzu mans!

D h • D h • G g D A


Jēzu, mans Jēzu, šodien ar Tevi es runāju;
Tu man dāvā savu Garu – Tevi slavēju!

       e D a7 h7
jeb: d C g7 a7


1. Jēzu, nāc, mans prieks un laime, C F
nāc un aizdedz manu sirdi! G a
Kungs, es Tevi ilgās gaidu, F G C
manas lūgšanas Tu dzirdi. a FG

Ticu, Hostijā, Tu esi, F G C
visus aicini pie sevis, F G C
Manas vājības Tu redzi, a e
bet es ilgojos pēc Tevis. F E

2. Kungs, es vēlos savā sirdī, • Tevi sveikt kā mīļu viesi. • Esot vienībā ar Tevi, • būšu laimīgs es patiesi.

3. Lai es mīlestībā degu, • Un pēc Tevis vienmēr slāpstu, • Lai ar gaišu smaidu vaigā • nesu savu dzīves krustu.


Jēzu, nāc un aizdedz mūs • savu Garu dod, ilgās gaidām mēs!
Ak, Kungs, ļauj par Tevi liecināt, • visu sevi atdodam mēs Tev.   x2

d a Cd B C F
g C7 F A7 d B C d


1. Jēzu, Tu mani vadi pie ūdens avota, kas mani veldzē. 
    Jēzu, Tu mani sargā, lai vienmēr būtu es Tavā tuvumā..

Tā meklējot Tevi, mans Dievs,
Es staigāju ceļus šai pasaulē,
Tā meklējot Tevi arvien,
Es atrodu Tevi vien klusumā..

2. Jēzu, es Tevi saucu, kad nomāc bailes, kad esmu tumsā.
Jēzu, cel mani augšup, lai varu tuvoties es Tavai gaismai.

3. Jēzu, es Tevi lūdzu, kad esmu skumjās un vientulībā.
Jēzu, Tu apklāj mani ar Savu mieru un mīlestību.

         C G a G F a G • C e F e F d7 G4 G
Ref.: C F9 C F d7 G • C F9 C F G C 


Jēzu, uzticos Tev! Jēzus, mīlu Tevi,
Jēzus vadi mani! Jēzus, apņem mani!

D h G A • D h G A • h fis G • e G A


Jēzu, uzticos Tev!
Jēzu, uzticos Tev!

         C g C g • Es F G4-3
nob.: C g C g • Es F G4-3 C


Jēzu, žēlsirdīgais, taisnīgais un svētais,
Jēzus, Kungs maigais, apžēlojies par mani.

C G/H h • G D4-3
F/A G/H C D • G e C D G


Jēzus! Jēzus! Jēzus! Jēzus! Jēzus!

C G7 a7 • C F G G7
a e F C • a7 G7 C


Jēzus dāvā pestīšanu, Jēzus dāvā mieru mums. • Viņam vienmēr pateicamies, slava mūsu sirdī skan.

R.: Jēzus ir mans spēks, • Jēzus manas dzīves dziesma. • Ķēniņš mūžīgs Viņš, • savā spēkā nesaprasts. • Viņā apslēpts tas, ko es meklēju līdz šim. • Pats man roku sniedz, • lai es uzvaru kā Viņš.

2. Viņa rētas dziedē mūs, Viņa nāvē dzīve mums, • Viņa asinīs šķīstīšana, Viņa dzīve slava mums.

eDhe 4x
GDhe • GDae • GDhe • GDH7e


Jēzus Kristus – Dievs un Cilvēks,
Mūsu Pestītājs, vakar, šodien, rīt.
Alleluja…!

D A h Fis


Jēzus Kristus ir mans Kungs, Alleluja
Viņš mani mīl, Viņš tevi mīl, Alleluja!

e G(C7+) D h7 e
e G(C7+) D h7 e (E7)
a e D h7 e (E7)
a e D h7 e


Jēzus Kristus Miesa • Jēzus svētās Asinis • Bez maksas tevi atpirka • Un tevi pestīja
Pateicies, līksmo • Kungs tev žēlastību dod • Vienojies ar Jēzu • Un paliec Viņā tu

D • h,fis,G • e A G A • D


1. Jēzus Sirds – tik labvēlīga, Jēzus Sirds – tik lēnprātīga, 
      Jēzus Sirds – Tā vienmēr mīl, Jēzus Sirds – Tā gaida mani.

Ref.: Tāpēc es nāku ar paļāvību, es nāku pie Tevis ar pateicību.
         Nāku pie Tevis ar mīlestību, ak, Jēzu, mans!

2. Jēzus Sirds – tik nesavtīga, Jēzus Sirds – tik žēlsirdīga,
      Jēzus Sirds – Tā mani glābj, Jēzus Sirds – Tā pestī mani.

3. Jēzus Sirds – tik iejūtīga, Jēzus Sirds – tik pacietīga,
      Jēzus Sirds – Tā mani ceļ, Jēzus Sirds – Tā sargā mani.

         C7+ d7 C7+ d7
Ref.: F7+ e7 a7 G • F7+ e7 F G 


1. Jēzus žēlastība šodien mani skar. 
Svētā Gara liesma svaida, svētdara.
Tā aizdedz sirdi man; tā aizdedz sirdi man.

2. Tava žēlastība šķīsti dzīvi man.
Tava Gara dvesma, Jēzu, pārveido.
Plūst avots mūžīgais, plūst avots mūžīgais

d B7+ C9 d • d B7+ C6 F • g A7 d • g A7 d 


Jube dom`ne (Kungs, mēs lūdzam) 

Jube dom`ne benedicere! x4 

Kungs, mēs lūdzam Tavu svētību! 4x

C G a • d G C • F E a • d G C


→ K ←


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Kā putns pēc debess

Kad Dievs Tev jaunu dienu dod

Kad mīlestība smaržot sāk

Kas spēj slimo dziedināt?

Katrs, kam slāpst

Kaut bieži maldos

Kristus dvēsele

Kungam pateicos

Kungs, aizskar manas acis

Kungs, dari mani brīvu

Kungs, es Tevi godinu

Kungs Jēzu, aizdedz man sirdi!

Kungs, kādreiz piestājās krastā

Kungs mani sargā

Kungs, mēs lūdzam (Jube dom`ne)

Kungs, Tev pieder vara, gods un slava

Kungs, Tu esi mans Dievs

Kungu Kungs un karaļu Karalis


Kā putns pēc debess – Tevis ilgojos, • Kā koks pēc ūdens – Tevis slāpstu es; • Bez Tevis esmu izžuvis.
     R: Jēzu, mani padzirdi, lai man neslāpst vairs, • Jēzu, mani pabaro, lai man nesalkst vairs.
2. Kā nakts pēc zvaigznēm – Tevis ilgojos, • Kā zieds pēc saules – Tevis slāpstu es; • Bez Tevis esmu izžuvis.

B F g • Es B F • B F g • Es B F • c d Es7+ F
g F c7 Es7+(g7) B F x2

jeb: C G a • F C G • C G a • F C G • d e F7+ G
        a G d7 F7+(a7) C G x2


Kad Dievs Tev jaunu dienu dod D A
Vai redzi kā Viņš Tevi mīl G A
Kā Viņš liek saulei tevi sasildīt D A
Vai redzi Viņam tevis rūp G A

Dievs ir labs un tāds Viņš paliks vienumēr D G
Nav nekā, kas spētu Viņu izmainīt A D
Jēzus nekad tevi vienu neatstās D G
Tevi, kuru Viņš tik ļoti mīl A D


1) Kad mīlestība smaržot sāk, • Debesis ir tuvu klāt.
Kad sirds mūris sabrukt sāk, • Debesis ir tuvu klāt.
        Kad posta vietas tiek uzceltas • un dziļas sāpes remdētas;
        Tuksnesī kad lieti nāk, • Debesis ir tuvu klāt.

2) Kad miera vārti vērties sāk, • Debesis ir tuvu klāt.
Kad mīļa gaisma sildīt sāk, • Debesis ir tuvu klāt.
        Kad šaubu ķēdes tiek pārcirstas • un dziļas sāpes remdētas,
        Tava sirds kad dzīvot sāk, • Debesis ir tuvu klāt.

d g B C d • d g B C d
d F C g B • g B C d


Kas spēj slimo dziedināt? • Kas spēj jūru mierināt? • Kam pār nāvi uzvara? • Kas mani pestīja? • Kas var šaubas klīdināt? • Kas var mani pasargāt? • Dzīvei jēgu dāvināt? • Kam pieder mana sirds?
R.: Tikai Jēzus spēj mani dziedināt, kad man sāp. • Tikai Jēzus var šaubas klīdināt, kad tās nāk. • Tikai Jēzus spēj mani dziedināt, kad man sāp. • Tikai Jēzus var šaubas klīdināt, kad tās nāk.
Tikai Jēzus, Tikai Jēzus, Dieva Dēls.

D h A G ••• h G D A


Katrs, kam slāpst, lai nāk un dzer • no avota, ko Jēzus dod.
Kas tic uz Viņu, cerē uz Viņu, • tas jaunu dzīvi var iemantot!

Alleluja! Tevi slavējam! 3x
Alleluja! Tevi, Jēzu, slavējam!

        e a D G e • C a H7 e
(vai: g c F B B7 • Es c D7 g)


1. Kaut bieži maldos un bieži krītu, • Pa miglu biezu un bezgaisīgu, • Sol’ pa solim uz mājām eju
Tava gaisma nes mani uz rokām • Gars veldzē dvēseles mokas • Žēlsirdīgs un maigs esi Tu.

JĒZU, JĒZU JĒZU (2X)

2. Tava gaisma nes mani uz rokām • Gars veldzē dvēseles mokās. • Žēlsirdīgs un maigs esi Tu.
Kaut spētu, kaut mazliet vairāk • Atbildēt uz Tavu mīlestību- • Piederēt, mans Dievs, tikai Tev!

         e H e a • e H     2x
Ref.: e a e a • e a H   2x


Kristus dvēsele, C
dari mani svētu, G a
Kristus Miesa, atpestī mani F G
Ūdens no Kristus sāna, d G
mazgā mani. a
Labais Jēzu, uzklausi mani F G

Paslēp mani brūcēs savās C G a
Jēzu, Jēzu! F C d G
Manā nāves stundā mani sauc, C G a
Pie sevis sauc, pie sevis aicini! F C a F G C


Kungam pateicos, d G d
sirds Viņā prieku rod B C F A7
Kungam pateicos par visu, d G d
ko Viņš man dod B C d


Kungs, aizskar manas acis, lai es redzētu, • Kungs, aizskar manas lūpas, lai tās Tevi slavēt spētu, • Kungs, aizskar manu sirdi un šķīstī to, • Tavs Svētais Gars šodien manī lai nāk

G D e C D (3x) • a C D a C D


Kungs, dari mani brīvu no visa, kas Tevī nav… x2 •• Jo tikai Tava mīlestība, tikai Tava mīlestība • Spēj dziedēt brūces.
2. Kungs, mazgā mani tīru no visa…
3. Kungs, sargā manu dvēs’li no visa…
4. Kungs, sargā manus draugus no visa…

e G a e x2 • a D G e D e x2


G C D C (3x) • G C D
Kungs, es Tevi godinu, • Tavam vārdam dziedu slavu, • Manā dzīvē ienāci, • Laimīgs es, jo mani glābi.
G C D C G • G C D C G • G C D e7 a7 D G
No debesīm nāci Tu uz zemes šīs, • No zemes šīs pie krusta mirt, • Lai glābtu mūs. • No krusta nāves valstībā, • No nāves debess godībā, • Kungs, es Tevi godinu.


R.: Kungs Jēzu, aizdedz man sirdi! • Es slāpstu pēc Tevis, es slāpstu pēc Tevis.
Kungs Jēzu, aizdedz man sirdi, • Mirdzi caur mani Tu!
(G) C D G D e • C D G
Kad krītu, Tu mani cel. • Kad krītu, Tu mani cel. • Tu pazīsti mani un Savu roku man sniedz
G C D • C D
Kungs, manu sirdi tu zini, • un manu dvēseli redzi, • Tu pazīsti mani un Savu roku man sniedz.


Kungs, kādreiz piestājās krastāmeklēt ļaudis, kas gatavi būtu, • Iet Viņam līdzi uz siržu zveju.
     R.: JĀ GAN, KUNGS, PASKATĪJIES UZ MANI, • LŪPAS TAVAS VĀRDU IZTEICA MANU, • SAVU STRŪGU ŠODIEN PAMETU KRASTĀ, • JAUNĀ ZVEJĀ PAŅEM MANI SEV LĪDZ.
2) Pasaules mantas man nava, • bet tik rokas, kas gatavas darbam, • tās veltu tevim un tīru sirdi.
3) Tu vēlies pieņemt šīs delnas, • manu sirdi ar jaunības kvēli • Un sviedru lāses un vientulību.
4) Šodien mēs izbrauksim kopā • sirdis zvejot prom dvēseļu jūrā • ar patiesības dievvārdu tīkliem.

      D A h • e A • D A D
R.: G D • e A • G D • e A D


Kungs mani sargā, Kungs mani sargā • nomodā ir Dievs • Es Viņa spārnu ēnā 2x
Nomodā ir Dievs, • nomodā ir Dievs
Nomodā ir Dievs, mans Dievs

D G h A


Kungs, mēs lūdzam (Jube dom`ne)  

Kungs, mēs lūdzam Tavu svētību! 4x

Jube dom`ne benedicere! x4 

C G a • d G C • F E a • d G C


Kungs, Tev pieder vara, gods un slava
Celsim augstu mūsu rokas
Un teiksim svēto vārdu   

A fis • D E D E

Tev pieder spēks, tikai Tu, Kungs, esi svēts
Tevi aizsniegt nespējam – 2x
Tu esi Kungs, lielas lietas dari mums,
Tāda nav neviena Kungs,
nav neviena tikai Tu   

A fis • D h E


Kungs, Tu esi mans Dievs, Es meklēju Tevi x4

A h DEA * fis D fis cis DE
A h DEA * fis D fis E A


Kungu Kungs un karaļu Karalis • – slava! Alleluja!
Jēzus , Miera Princis – slava! Alleluja!

e H e • e H e


→ L ←


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Lai par mani apžēlojas

Lai skan Alleluja

Lai Tava mīlestība kā zvaigzne staro

Lai tava sirds vairs nebaidās

Lai Tevi, Kungs, slavē visi Tavi darbi

Lai visi Kungam dziedam

Lai visi mūsu Kungam dziedam

Latvijas Māte, Aglonas Māte

Laudate Dominum

Lūk, Dievs ir pestīšana man

Lūk, Es stāvu pie durvīm un klauvēju

Lūk, Kristus Miesa, mums dāvāta

Lūk, tie ir ietērpti baltās drānās 


1) Lai par mani apžēlojas Jēzus pazemīgā Sirds, • lai es varu arvien no jauna Dievam pretī iet.
2. Lai… Jēzus uzticīgā Sirds…
3. Lai… Mīlestības pilnā Sirds…
4. Lai… Dieva Mātes maigā Sirds…

C G a e • F a G
(NOB.: C)


Lai skan Alleluja, 2x 
Jēzus Kristus ir mans Kungs! 2X 

D h • G A h • G A D


Lai Tava mīlestība kā zvaigzne staro A fis
Manā miega tumsā. A E
Lai Tava mīlestība kā zvaigzne staro D h E
Pamošanās ausmā. A
Lai tā ieiet manā sirdī, A fis
Visās manās kustībās, A fis

          Lai tā ieiet manā sirdī, D E A fis
          Lai tā ieiet manā dzīvē! D E A fis
          Lai tā ieiet manās domās! D E A fis
          Lai tā ieiet manās jūtās! D E A fis


Lai tava sirds vairs nebaidās, • Dievs Tevi mīl, Viņš Tevi izglābs.
Lai tava sirds vairs nebaidās, • Uzticies Dievam!

a d GC • F d E a x2


Lai Tevi, Kungs, slavē visi Tavi darbi • un Tavi svētie lai Tevi cildina,
lai stāsta par Tavas valstības slavu • un Tavu varenību lai sludina.

c g Es FG4-3 • c F G
Es F g Es • Es Fd G


Lai visi Kungam dziedam, • lai Viņu slavējam! x2

jaunais tulkojums: 

Lai slavē visas tautas, lai Kungu godina!

Laudate omnes gentes, • laudate Dominum! x2

F B F C d • A d C F B C
F B F C d • B C4-3 F


Lai visi mūsu Kungam dziedam
Viņa svētam Vārdam godu dodam (Alleluja!)

e D G D e h e


1. Latvijas Māte, Aglonas Māte, Tu esi Tā, ko mīlu es.
    Tu mani redzi, Tu mani dzirdi, ar Tevi vienmēr labi būt.

Ref.: Tava Sirds ir Bezvainīga, Tava Sirds ir uzticīga.
         Ļauj man palikt, ar Tevi, Māt! 
         Tu – Dieva nams, mans patvērums.

2. Degošais Krūms, kas Kristu nes, • uz Jēzu vien Tu rādi man.
Tu mani mīli, Tu mani lūdzi, • lai Dieva gribai saku “Jā!”.

3. Debesu Vārti un Rīta Zvaigzne, • kas Dieva ceļu atklāj man.
Tu māci ticēt, Tu māci mīlēt – • lai mani vada svētums Tavs!

4. Garīgais Trauks, kas Garu lej, jo Tava Sirds tik pilna ir.
Tu, Kānas Māte mudini mani, lai mīlas vīnu varu dzert!

5. Ak, izlūdz spēku nest savu krusu • un sekot Jēzum tā kā Tu,
jo Debess saimē uz mūžu mūžiem es gribu dziedāt: “Dievam gods!”

 

         E7 A h D E A • E7 A Cis fis D h H7 E7
Ref.: A E fis E • D fis G E7 


Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes Alleluja. 2x

a E a G • C G a d E (1.)
a E a G • C G a d E a (2.)


Lūk, Dievs ir pestīšana man, • Viņam uzticos, nebaidīšos.
Kungs ir mans spēks, Viņš ir mana gaisma, • Viņš kļuvis man pestīšana

d g d B • F G d
F G d • B C G4-3 (nob.: d)


Lūk, Es stāvu pie durvīm un klauvēju 2x
Ja kas dzird Manu balsi un durvis atver, • Es nākšu pie Viņa un būšu ar Viņu, • Viņš – ar Mani.

d C d a (2x)
(dC) F C d •• d a FGd dG


1. Lūk, Kristus Miesa, mums dāvāta… (4x)
2. Lūk, Kristus Asins, izlieta par mums. (4x)
3. Lūk, Jēzus Sirds, atvērta mums. (4x)

e H7 e • e H7 e
G a H7 e • G a H7 e


R:Lūk, tie ir ietērpti baltās drānās, eDCe
kuri ir nākuši no lielām ciešanām CDGD
Un savas drēbes ir mazgājuši eDCe
un Jēra Asinīs tās balinājuši. Jēzū! CDGDe

1) Svētīgas ir sirdis, kuras deg eDC
Mīlestībā uz Dievu un Viņa baušļiem;
Svētīgas ir acis, kuras redz
Radītāja varenību un savu niecību. eDGD

2) Svētīgas ir rokas, kuras sēj
Jaunās Derības pestīšanas graudu,
Svētīgas ir svaidītās plaukstas,
kuras dziedē brūces ar miera balzāmu.

3) Svētīgas ir lūpas, ticības pilnas,
Patiesību, kas vēstī par Dieva Vārdu;
Svētīgas ir kājas, kuras meklē
Avi maldījušos tuksneša ērkšķos.

4) Svētīgi ir tie, kuri savu dzīvi
salikuši dāvanā Baznīcas labā;
Svētīgi ir pestīšanas kalpi,
Jaunās Derības drosmīgie tautas gani.


→ M ←


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Magnificat

Magnificat – Augsti slavē Kungu

Mana cerība, mana dziesma

Mana dvēsele ir klusa

Manas lūpas slavē Tavu Vārdu

Manī miers tā kā upe

Mans Dievs ir man viss

Maria Regina Mundi

Marij, kad uz Tevi raugos

Marija, klusā gaisma

Māte, tu mūs katru zini

Mazgā mani, Kungs, šai upē

Mēs noliekam savus kroņus

Mīlestība jums spārnus dos

Misericordias Domini

Mūsu Kunga diženums

Mūsu Kungs, Viņš ir karaļu Karalis

Mūžīgi mūžos Tu esi 


Magnificat, Magnificat
Magnificat anima mea Dominum!
G C D G


Magnificat – Augsti slavē Kungu mana dvēsele

Augsti  slavē Kungu mana dvēsele,*
un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
un svēts ir Viņa vārds,

un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
tiem, kas Viņa bīstas.

Varenus darbus Viņš darīja ar savu roku,*
izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

Varenos Viņš nogrūda no troņa*
un paaugstināja pazemīgos.

Izsalkušos Viņš pildīja labumiem,*
bet bagātos atstāja tukšā.

Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
atcerēdamies savu žēlsirdību,

kā Viņš bija solījis mūsu tēviem,*
Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Āmen.


Mana cerība, mana dziesma,
mana gaisma, mans spēks
Kristus mūsu varenais Dievs,
Viņš ceļš un dzīvība mūžīgā,
Viņš ceļš un dzīvība mūžīgā.
(dC) F B C • (dC) F C
B A d • C F B C • a d BC F


Mana dvēsele ir klusa
savā svētcerē uz Dievu.
Mana dvēsele ir klusa
savā svētcerē uz Dievu.
h Fis h (A) • D A e • G e h
vai: d A d (C) • F C g • B g d
vai: e H e (D) • G D a • C a e


“Manas lūpas slavē Tavu Vārdu”

1. Dzīvību dāvājis mums ir Tas Kungs, • MANAS LŪPAS SLAVĒ TAVU VĀRDU, KUNGS!
Tu esi patvērums, pamats un balsts. • MANAS LŪPAS SLAVĒ TAVU VĀRDU, KUNGS!
Sirdis vien Tevī smeļ prieku, ak, Dievs. • MANAS LŪPAS SLAVĒ TAVU VĀRDU, KUNGS!
Uz tavu Vārdu mēs paļaujamies. • MANAS LŪPAS SLAVĒ TAVU VĀRDU, KUNGS!

R. SLAVA TEV , MANS KUNGS, TU ESI LIELS! • SLAVA TEV PAR VISU, KO VEIC! • SLAVA TEV, MANS KUNGS, TU ESI DIEVS! • MĪLESTĪBA SIRDIS PIEPILDA. • MANAS LŪPAS SLAVĒ TAVU VĀRDU, KUNGS!

2. Dvēseles nakti Tu izgaismo, Kungs… • Tu esi gaisma, kas rāda, kurp iet… • Dvēseles tumsā Tu stāvi mums klāt… • Vadi mūs cīņās un spēku mums dod…
3. Mīļotos bērnus Tu atnāci glābt… • Uz žēlsirdību tie sirdīs vēl cer… • Ciešanās savās uz Tevi tie sauc… • Uzklausi lūgšanas, palīgā steidz…

C F C • C F G C    x2
C F G a • C F G C x2
   R.:   F C G a • F C G  x2
          C F G C


Manī miers tā kā upe, 2x
Manī miers tā kā upe sirdī plūst!
Mīlestība kā avots…
Manī prieks tā kā upe…
Svētais Gars tā kā uguns..
G C G D • G C G D G


Mans Dievs ir man viss 2x
2) Jēzus ir man viss 2x
3) Marij, Marij 4x

C F C • a F C
jeb:
D G D • h G D
jeb:
E A E • cis A E
 


Maria Regina Mundi, 
Maria Mater Ecclesiae  
Tibi assumus, Tui memores,  
Vigilamus! Vigilamus!  

d G A d • d g C F A
d g C d • g A d 


1. Marij, kad uz Tevi raugos, D h
Man gaišums pretī plūst. D G A
Un atspīdums Tavās acīs ļauj G D
Dieva skaistumu jaust. G A
   Marij, Marij, h G A D
   atspīdums tavās acīs ļauj G D
   Dieva skaistumu jaust. G A
2. Marij, kad uz Tevi raugos,
man maigums pretī plūst.
Tavs miers pārņem visu manu sirdi
un bailēm atkāpties liek.


Marija, klusā gaisma, • debesu vārti, Svētā Gara templis,
Aizved mūs pie Jēzus un pie Tēva,
Tu Māte nabagiem, Tu Māte mums.

1. Svētīta Marija, • Dieva žēlastības pilnā, • Gaismas Māte, dāvā gaismu tiem, • Kas ir virs zemes un debesīs.

2. Svētīta Marija, • Svēto sirds skaidrības avots, • Debesu uguns neapdedzini, • Bet savam Dēlam mūs dāvini.

3. Svētīta Marija, • Pasargā mūs no niecības un maldiem; • Tu esi saņēmusi vainagu, • Tu svētā Dieva Dzemdētāja.

4. Svētīta Marija, • Lūgšanā slīgstošās Baznīcas tēls; • Eņģeļu kori līdz ar svētajiem • Tev visā mūžībā slavu dzied.

R.: a d F G C • d G C • a E a
      a d • G C • a d • a E a


Māte, tu mūs katru zini, • tu mūs katru mīli, esi nomodā par mums! • Ceļā cerību mums dāvā, patvērumā Tavā jauna gaisma aust.

h A G Fis x2 (beigās: h)

Marij, izredzētā jaunava, NĀC RĀDI MUMS CEĻU!
Marij,Dieva tautas meita, PIE SAVA DĒLA MŪS VED!
Marij,pazemīgā kalpone, PASAULEI IZLŪDZ MIERU!

D fis • e A • D fis • GDA

Marij, skaistums katrā ģimenē!…
Marij, vienkāršības paraugs…
Marij, Svētā Gara līgava,…

Marij, nabadzīgo aizstāve, ..
Marij, atvieglojums cietējiem, ..
Marij, līdzjūtīgā Māte,…

Marij, tautu Karaliene…
Marij, izmisušo cerība…
Marij, Miera Karaliene…

Marij, Kristus Māte…
Marij, Baznīcas Māte…
Marij, cilvēces Māte…

vai: d C B A • d C B A (beigās: d)
F a • g C • F a • BFC


Mazgā mani, Kungs, šai upē,
Tīrā ūdenī dvēs`li manu,
Mazgā mani, Kungs, šai upē,
Lai es kļūstu jauns.
C F C G • C F C G C


Mēs noliekam savus kroņus
pie Jēzus kājām.
Žēlastības un mīlas varenums
pie Jēzus kājām.
Mēs dziedam: Svēts ir, svēts ir, svēts ir 3x
Mūsu Kungs.
D A h • G A4-3 (2x)
G D/F# e • G D/F# A • G D A D


Mīlestība jums spārnus dos, e h C D
kas dvēseli pacels pie Dieva. G a D
Kad tu kļūsi tik maziņš a e
kā smilšu grauds niecīgs, a D
Jēzus tad tevi cels. e C G


Misericordias Domini
in aeternum cantabo!

d A7 d C • F C d A7 d


Mūsu Kunga diženums tērpts lielā godībā • lai zeme gavilē (2x)
Viņš tērpjas spožumā un tumsa paslēpjas, • tā dreb no Viņa balss (2x).

R: Cik liels ir mans Dievs, • dziedi līdz, cik liels ir mans Dievs,
redzēs ikviens, • cik liels, cik liels ir mans Dievs!

2. Viņš pastāv mūžīgi un laiks ir Viņa kalps; • gan sākums, nobeigums (2x)
Trīsvienīgs Dievs ir viens- • Tēvs, Dēls un Svētais Gars, • Lauva, Dieva Jērs (2x).

R: Cik liels ir mans Dievs, • dziedi līdz, cik liels ir mans Dievs,
redzēs ikviens, • cik liels, cik liels ir mans Dievs!

Pār visu augstāks Tu. Slavas cienīgs Tu!
Mana sirds tad dzied, cik liels ir mans Dievs! 

A fis D   x2
     A fis D E A
A fis D E A 


Mūsu Kungs, Viņš ir karaļu Karalis C G D
savā tronī uz mūžiem! e (he) C
Viņam visa vara un spēks, G D
Viņš ir Karalis! e H e


Mūžīgi mūžos Tu esi, G C D • G C D E
Kungs slavēts un teikts, Tevi pielūdzam.
Mūžīgi mūžos Tu esi, Kungs slavēts.
Tev vienam Kungs ir gods.
a D G C x2
Kristus ir Kungs, tā debesis, zeme dzied
Patiesībā Viņš valdīs reiz mūžīgi.
C D G
Mūžīgi mūžos Tu esi, Kungs, slavēts un teikts.


→ N ←


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Nāc, ak, nāc, ak, nāc, Svētais Gars

Nāc, Kungs Jēzu, nāc!

Nāc, Kungs Jēzu, pieskaries 

Nāc, Miera Karaliene

Nāc, Mīlestības Gars

Nāc pie Jēzus savās bēdās

Nāc, Svētais Gars, aizdedz mūs!

Nāc, Svētais Gars, mēs lūdzam 

Nāc, Svētais Gars, nāc kā vējš

Nāc, Svētais Gars, nāc Radītāj

Nāc, Svētais Gars, Radītāj

Nāc, tagad ir laiks, nāc pielūgt

Nāciet pie Kunga galda 

Nāciet visi, Dievu slavēsim

Nāk pie Tevis, mīļā Māte

Nav kas no grēka atbrīvo

Nav tādu rūpju nav

Nebīsties, izpeldi dziļumā 

No māla veidots es

No Viņa dzīvības straume plūst 


Nāc, ak, nāc, ak, nāc, Svētais Gars,
Dari tīru manu sirdi Tu, • Pieskaries Tu man, • Dziedini, Svētais Gars.
C F C • F C • F C G a F • C G C


Nāc, Kungs Jēzu, nāc! 2x
Piepildi mani ar savu Garu 2x
d B C d x2
d B g A • d B a d


Nāc, Kungs Jēzu, • pieskaries dziedinot • un lej savu Garu sirdī man.
D A G h G6 A
e h G G7 G6 A


Nāc, Miera Karaliene, D GD
Mūs aizstāvi savās lūgs`nās GD A
Glāb mūs, glāb mūs fis h A D
Glāb, mēs Tevi lūdzam. G D G A D


Nāc, Mīlestības Gars
un nolīsti pār mums
No sāpju caurdurtās Jēzus Sirds,
Jēzus Sirds!
D A h fis • G D e C A


1. Nāc pie Jēzus savās bēdās,
lai sev spēku rast.
Tev būs Pestītāja pēdās
krustu nest, krustu nest.
2. Redzi Jēzus krusta mokas,
liels Tā sāpju mērs!
Tevis dēļ Viņš izstiepj rokas,
Dieva Jērs. (2x)
3. Tavu grēku dēļ Viņš sevi nāvei atdevis.
Dieva Dēls tik ļoti tevi • mīlējis. (2x)
4. Viņš no krusta tavas
bēdas visas mazinās.
Tavā sirdī jaunus spēkus
modinās. (2x)
5. Dieva Kunga žēlastība tev no krusta nāk.
Sirdī miers un paļāvība atdzimt sāk. (2x)
d g A7 d • d B A7
d g C F • d g A7 d


Nāc, Svētais Gars, aizdedz mūs!
Mīlestība, apskauj, mūs!
C e a e • C e a e


Nāc, Svētais Gars x2
Mēs lūdzam Tev’ nāc! Nāc, pildi mūsu sirdis! Nāc, Svētais Gars!
D A D • D A D
D G D G • D A D


1. Nāc, Svētais Gars, nāc kā vējš,
jo Tavs templis esmu es!
Nāc, Svētais Gars, nāc, spēka Gars,
mīlestību manī dves!
Dieva dvesma, Dieva dvesma,
nāc pār mums! /2x
Dieva dvesma, dvesma, nāc pār mums!
2. Nāc, Svētais Gars, kā lietus nāc,
kā sausa zeme esmu es!
Nāc, Svētais Gars, dzīvības Gars,
mīlestību manī lej!
Līsti pār mums, līsti pār mums, līsti! /2x
Līsti pār mums, līsti, Dieva Gars!
3. Nāc, Svētais Gars, kā uguns nāc,
mīlas liesmu manī dedz!
Nāc, Svētais Gars, cerības Gars,
ieved Tavā Valstībā!
Aizdedz mūsu, aizdedz mūsu sirdis! /2x
Aizdedz mūsu sirdis, Dieva Gars!
D A h G A (2x) • B C D (4x)


R: Nāc, Svētais Gars, nāc Radītāj
Tu, kas tumsu kliedē. • Spīdi šajā pasaulē, • Katru sirdi apgaismo.
1) Nāc, Tu mūsu aizstāvi, • Žēlastību dāvini • Mūsu sirdīs iemājo.
2) No Tevis gaismu gribam lūgt • un Tavā mīlestībā būt, mūsu sirdīs iemājo.
3) Pret ļauno cīņā stiprini • un savu mieru dāvini, mūsu sirdīs iemājo.
4) Tu dzīves ceļā gaismas stars • Dzīvs avots, mīlestības Gars, • mūsu sirdīs iemājo.
5) Mūs vadi, lai Tev sekojam • Un patiesībā dzīvojam, • Mūsu sirdīs iemājos.
G C G D • C G D G
C G • C G • D G


Nāc, Svētais Gars, Radītāj, • Stiprini mūs, mierini mūs. • Dzīvības Gars, Dieva Gars, • Mūsu sirdīs nāc!

1. Nāc, Gars, nāc, mūs apciemo, • Mūsu sirdīs iemājo, • Nāc, Gars, nāc mūs atjauno, • Tevi gaidām mēs!
2. Svētumā mūs audzini, • Patiesībā stiprini,
Mīlestību dāvini, • Tevi gaidām mēs!
3. Nāc, Gars, nāc, mūs apvieno, • Nāc, Gars, nāc, mūs apmīļo, • Nāc, Gars, nāc, mūs iedvesmo, • Tevi gaidām mēs!
fis E fis E cis fis
vai: e D e D h e


Nāc, tagad ir laiks, nāc pielūgt,
Nāc, ļauj savai dvēselei pateikties,
Nāc, tāds kāds tu esi, nāc pielūgt,
Nāc, nostājies Dieva priekšā. Nāc!
Reiz ikviena mēle teiks: „Tu esi Dievs!”
Visi Tavā priekšā zemosies,
Tomēr paliek lielākais ieguvējs,
Kas izvēlas tūlīt.
D G D * A e G x2 ** G D G D G h e A


Nāciet pie Kunga galda • Kur Jēzus Miesa un Asinis ir. • Visi, kas izslāpuši,
Savas sirdis piepildīt. E H cis • A H E • x2
Nāciet, jo Kungs Jūs ielūdz gis cis
Savu caurdurto delnu sniedz. A H
Sevi dāvā ikvienam kā Maizi, E H cis
Kura mūžīgo dzīvību dod. A H E


Nāciet visi, Dievu slavēsim,
Viņam vienam dziesmas dziedāsim.
Nāciet visi Dievam pateikties,
Par Viņa darbiem kopā priecāties.
Esmu bērns Tavs, esmu izglābts
Un no sirds es līksmoju,
Tavā priekšā es kā Dāvids
No prieka dejoju.
G C G D • G C G D G
C G D G • C G D G


1. Nāk pie Tevis, mīļā Māte, • cilvēki no visas zemes. • Novēlēt Tev savas rūpes, • uzticēt Tev savus sapņus.
Paraugies uz saviem bērniem, • svētījot mums uzliec rokas, • aizlūdz par mums savu Dēlu, • lūdzies par mums, Miera Māte!

2. Dieva tauta cer uz Tevi – • Tu kā zvaigzne tumsā spīdi. • Šķīsti mūs un apskauj, Māte! • To no visas sirds Tev lūdzam.
D G D A • D A G A
D G D h A A7 D
D7 G A • D A G A
D G D • h A A7 D


1. Nav kas no grēka atbrīvo 3x
Tikai, tikai, tikai Jēzus asinis 2x
2. Neliek nekas tā velnam bēgt…
3. Nav kas man mieru sirdī dod…
4. Nav kas pie Tava troņa ved…
5. Nav kas mums palīdz uzvarēt…
D A h • G D A • D A h
G D/Fis G A D


Nav tādu rūpju nav Dievam par lielu
Nav tādu kalnu nav Dievam par augstu.
Nav tādu vētru, ko Viņš neklusinātu,
Nav tādu bēdu, ko Viņš neapklātu.
    Jo Viņš pasaules sāpes nes
    Uz saviem pleciem,
    Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs.

G C D G * G C D G ** GD G a D G


Nebīsties, izpeldi dziļumā D A
Ir ar tevi Kristus. G A


No māla veidots es,
Tavu roku izmīcīts,
Tavas žēlastības aplaistīts,
Tavas uguns izkarsēts
Nāku es, nāku es pie Tevis Jēzu.
   Esi mans prieks, kad man tā vairs nav,
   Esi mans spēks, kad es esmu vājš,
   Esi mans Draugs, kad esmu viens,
   Esi mans Dievs!
      E H cis A vai: D A h G


No Viņa dzīvības straume plūst (3x)
Bet es jums saku: priecājieties (2x)
Bet es jums saku: priecājieties,
priecājieties, priecājieties!
Es izliešu no Sava Gara
Pār visu Miesu.
A D E x3 • D E
A fis D E


→ O


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

O, Adoramus Te, o Christe!

O Christe, Domine Jesu


O, Adoramus Te, o Christe!
G D e • a D G


O Christe, Domine Jesu
(A) D e7 D A


→ P


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Paliec šeit

Palūdzies, Mirjam

Pasaule gaida, kad svētie nāks

Pasaules Gaišums

Pateicamies Tev, Jēzu

Pateicamies Tev, Jēzu (Confitemini Domino)

Per Mariam ad Jesum (kanons)

Pielūgšu Tevi no visas sirds

Pilnīgi esmu Tavs, Marija, mana Māte

Priecīgs alleluja, priecīgs alleluja

Prieku iedves, ak, Kungs, manā sirdī


Paliec šeit d g
Un lūdzies ar mums. d g
Paliec un lūdzies, d C F C
Paliec un lūdzies, d A


Palūdzies, Mirjam,
lai Dēls Tavs dzīvo manī,
Palūdzies, lai Jēzus manī mīt
Tur, kur Tu esi, nonāk Svētais Gars.
Tur, kur Tu esi, Rodas Debesis.

Mirjam, Tu esi Debesu vārti,
Mana debess ir Tavs Dēls
Paņem mani azotē savā,
lai apskaidrots Jēzū, es būtu kā Tu.
D (D7+) G • D (D7+) G • e A • e A
D (D7+) G • D (D7+) G • e A • D GA D


Pasaule gaida, kad svētie nāks,
Kur svētie iet, tur ar viņiem Dievs,
Esiet svēti kā Dievs!
C F G C


Pasaules Gaišums, Tu ienāci tumsā,
Un acis Tu atvēri man.
Mainījis sirdis, kas pielūdz nu Tevi,
Lai dzīvotu cerībā mēs.

ŠEIT ESMU TEVI PIELŪGT, • ES NĀKU ZEMU LIEKTIES, • NĀKU, LAI TEV TEIKTU, KA ESI MANS DIEVS, • JO TU VIEN ESI TAISNĪGS, TU VIEN ESI CIENĪGS, • TU VIEN ESI KUNGS MANS, BRĪNIŠĶĪGS.

E H fis • E H A x2
E H E A • E H E A

2. Mūžības Kungs, tiki augstu celts godā,
Slavas Tu apņemts debesīs.
Uz zemi, ko radīji, pazemīgs nāci,
Par nabagu kļuvi mūsu dēļ.

Man neizprast, cik maksāja
Manu grēku pie krusta ieraudzīt.
H E A • H E A


Pateicamies Tev, Jēzu, C G C
Pateicamies Tev, Jēzu, C F G a
Par Tavu mīlestību, F G a
Par Tavu mīlestību. F G C


Pateicamies Tev, Jēzu,
Par Tavu mīlestību,
Pateicamies Tev, Jēzu, Alleluja!

Confitemini Domino • Quoniam bonus
Confitemini Domino • Alleluja!

D h • D A • e C • e A D


Per Mariam ad Jesum (kanons)

Per Mariam ad Jesum.
Ora, ora pro nobis, pro nobis.
Mater mea, Dei Genitrix. 

G D • G D • G D.
jeb
F C • F C • F C


1) Pielūgšu Tevi • No visas sirds • Slavēšu Tevi ar spēku es (Ar visu spēku es) • Meklēšu Tevi • Es katru dien`• Sekošu Tev • Kurp vedīsi Tu (Kurp vien vedīsi Tu) 

R.: VISU SLAVU TEV VIEN DODU • VISU GODU TEV VIEN PIENESU • TIKAI TEVI VĒLOS PIELŪGT • TIKAI TU ŠĪS SLAVAS CIENĪGS

2) Zemošos Tev • Ķēniņ, Tu mans • Kalpošu Tev • Visu atdošu Tev (Visu atdošu Tev) • Es pacelšu acis • Uz Tevi Dievs • Paļaušos es • Uz Tevi vien (Tik uz Tevi vien)

D C • G D • e A (D)
D A e G A D x2


Pilnīgi esmu Tavs, Marija, mana Māte x2
Vadi vienmēr mani, Marija
Vadi vienmēr mani, Marija
Pilnīgi esmu Tavs, Marija, Dieva Māte.

D G A D x2 • fis G A • h G A • D G A D


R:Priecīgs alleluja, priecīgs alleluja FCda
Nebeidz sirdī skanēt. BgC
Dievs no kapa piecels BgC
jaunai dzīvei mani. BgC

1) Lai cik tumsa dziļa, lai cik nakts ir gara, d B F • d B F
Visām lietām pāri Dieva spožums staro.
g d C • B g C
2) Jēzum naglu rētas rokās, kājās svētās.
Manis dēļ Viņš cieta, lai es laimē ietu.
3) Klusā sirdī dziļi karstas ilgas kvēlo:
Mīlēt Tevi, Jēzu, kā Tu mani mīli.

           Ingas versija:
D G A D • D G A D • D h e A • D h e A (D)


1. Prieku iedves, ak, Kungs, manā sirdī, D G
prieku iedves, es lūdzu Tēvs. D A7
Prieku iedves, ak Kungs, manā sirdī, D G
Lai es Tevi vienmēr slavēju. D A7 D
      Dziediet hozanna, dziediet hozanna. D G
      Dziediet Kungam Viņš ir mūsu Dievs. A7 DGA
      Dziediet hozanna, dziediet hozanna. D G
      Mūžam svētīts lai būs Viņa vārds. A7 D
2. Mieru iedves, ak Kungs, manā sirdī,
mieru iedves, es lūdzu Tēvs.
Mieru iedves, ak Kungs, manā sirdī,
Lai šo mieru citiem dāvāju.
3. Savu Garu, ak Kungs, sūti pār mums,
savu Garu, ak sūti mums.
Savu Garu, ak Kungs, sūti pār mums,
Lai mums arvien stipra ticība.


→ R


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Redzēt Dievu 

Ruah


Redzēt Dievu • vēlas mana sirds

Un bezgala priecāties, • redzot Dievu
D G A D


Ruah. Ruah. Ruah.
Ne mūsu spēkā, ne varā,
bet tikai Svētajā Garā.

e • a a/G • H7/Fis • e H7
jeb vienkāršāk
e a H e H


→ S


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Saruna ar samarieti

Sauc mani, Jēzu 

Savu mazo sirdi nesu

Skaista Karaliene 

Slava Tev, Dievs, visa Radītāj

Slava un gods Kungam Jēzum!

Slavēts ir Tā Kunga Vārds

Sveicināta, Marija, žēlastības pilnā

Sveika, Jūras Zvaigzne

Svētais Dievs, Mūžīgais

Svētais Gars, ak, nāc

Svētais Gars, mēs lūdzam, nāc

Svētais Gars, nāc, atver acis man

Svētais Jāzep, lūdzies par mums

Svētī, Kungs, šo mūsu zemi

Svēts, Svēts, Svēts esi Tu


Saruna ar samarieti  

1. Ak, Jēzu, prasi Tu, lai Tev es dodu dzert!
Dzīves aka tik dziļa ir, bet man trauka nav.

Ref.:
Nāciet pie Manis visi, kam slāpst. Es jums došu dzert!
Visos, kas tic Man atvērsies avots, izlīs Svētais Gars!

2. Ak, Jēzu, dod man dzert, lai man neslāpst vairs!
Kuro reiz es nāku smelt, bet sirdī miera nav.
3. Ak, Jēzu, mana sirds tik ievainota sāp.
Tava stunda lai tagad nāk, un sirds brīva būs!
4. Ak, Jēzu, māci man jel uzticēties Tev!
Lai es lūdzu no Tevis, Kungs, tik to, kas ir labs.

D Es F B • g Es F B

Es F g • B Es F
Es F B • g Es F


Sauc mani, Jēzu, un aizved pie Tēva.
Sauc mani, Jēzu, un aizved pie Tēva.
Iegremdē mani Viņa žēlsirdībā.
Āmen. Āmen.

e C D h x2 • G e D h • eCD e a • eaD e 


Savu mazo sirdi nesu, Mana Karaliene Tev!
Ielieku to Tavās rokās, Mana Karaliene Tu!
Tavā siltā plaukstā, lai tīra, skaidra būtu tā,
Tavā siltā plaukstā, lai dziļu mieru gūtu tā.
Tavā siltā plaukstā, lai tīra skaidra būtu tā,
Tavā siltā plaukstā.
cis A fis H • A H E cis (3x) • A H


1. Skaista Karaliene, mūsu Dieva Māte,
lūdz(i) par mums grēciniekiem,
žēlastības pilnā!
2. (Vis)Svētākā Jaunava, mūsu Karaliene…
3. Debess Karaliene, Miera Karaliene…
e H7 e • G D G E7
a e H e • a e H H7 e


Slava, slava un gods Kungam Jēzum! 
Slava un gods lai tagad, mūžam, vienmēr!
Slava, slava un gods Dieva Dēlam!
Tevi pielūdzam!

D G D G 


1. Slava Tev, Dievs, visa Radītāj, h e
Tu labumā savā ļauj upurēt mums A D
Maizi Tev šo, spēku Tu dod G h
Dzīvības maizē pārvērst to.. G Fis

Lai slavēts Dievs! Lai slavēts Dievs! H7 e A D
Lai slavēts Dievs, lai mūžīgi teikts! G e Fis h

2. Slava Tev, Dievs, visa Radītāj, h e
Tu labumā savā ļauj upurēt mums A D
Vīnu Tev šo, spēku Tu dod, G h
Dzīvības kausā pārvērst to. G Fis


1. Slavēts ir Tā Kunga Vārds
pāri visiem vārdiem,
slavēts Dievs, mans Pestītājs,
savā augstībā.
Pielūdz Tevi mana sirds,
slavē manas lūpas,
zeme, debess Tevi teic,
viss dzied Tavam godam.
2. Arī mani, augstais Dievs,
nosauci Tu vārdā,
ne kā zāli nīcīgu, bet kā savu bērnu.
Lielais mīlestības Dievs,
tu mans Tēvs un glābējs,
visu piedevi tu man
Kristū, savā Dēlā.

3. Pielūdz Tevi mana sirds, slavē visa būtne,
dzīvība ir dota man Tavā svētā Vārdā.
Kristū visai radībai cerība ir dota
reiz ar Dieva bērniem nākt Tavā valstībā.

4. Slavēts ir Tā Kunga Vārds…

C G C • C G C x2
a G F C G • a G F C G C


Sveicināta, Marija, žēlastības pilnā,
Kungs ir ar Tevi;
Tu esi svētīta starp sievietēm,
un svētīts Tavas miesas auglis Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte,
lūdz par mums, grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Marija! Āmen.
D e A D • h e A D x2


1. Sveika, Jūras Zvaigzne,         A cis
    Spožā Dieva Māte,                       fis cis,
    Vienmēr tīra svēta                         D E
    Mirdzi debess mājās.                    D E

SVEIKA JŪRAS ZVAIGZNE (4x)  A E D E

2. Pieņemot sveicienu, tu no Gabriela, • Vadi Ievas bērnu pestīšanas ceļā.
3. Noņem grēku važas, sirdī gaismu iededz, • svētī savus ļaudis, viņu vainas dziedē.
4. Jaunava vis laipnā, šķīstī mūsu sirdis, • lai no grēkiem brīvi, skaidrāki mēs kļūtu.
5. Svētais dzīvei māci, drošu ceļu rādi, • lai mēs Jēzu redzam, mūžam aplaimoti.
6. Slava Dievam Tēvam, Dēlam, Svētam Garam, • Trīsvienīgam Dievam visos mūžu mūžos!


1. Svētais Dievs, Mūžīgais, /2x Apgaismo mani, Mīlestība, Apgaismo mani, Dzīvība.
2. Jēzu, Mūžīgais… 3. Svētais Gars…
D A • h A • G D • G e D


Svētais Gars, ak, nāc, • Piepildi Tu mūs,
Katrā sirdī nāc • Tiem, kas patiesībā lūdz.

Šajā vietā nāc, • Žēlastību dod,
Mīlestībā piepildi, • Svētais Gars, ak, nāc!

D e A • D h • e A • G D (D7)
D e A • D h • e A • D GD


Svētais Gars, mēs lūdzam, nāc,
Nāc kā uguns sirdīs, nāc,
Nāc kā gaisma mūsos, Kungs,
Aizdedz mūs!

Visuvarenais Dievs ir starp mums,
Viņa žēlastība apņem mūs.
Savu laipnību Viņš parāda
Visiem tiem, kas Viņu atrast cer.

A e7 D2 A x2 • e D A x4


Svētais Gars, nāc, atver acis man,
atver ausis man, atver lūpas man,
Atver sirdi man, atver delnas man,
Tavu mīlestību citiem nest.

C a d G • d G e a • F G e a • d G C


Svētais Jāzep, lūdzies par mums.
Svētais Jāzep, aizbildni mūsu.
Atbalsti mūs, vadi mūs, Marijas Līgavaini!
Atbalsti mūs, vadi mūs tieši pie Jēzus!

D h G A
D h G A
C7+ G C7+ G C7+  G A4 A
C7+ G C7+ G C7+  G A4 A


Svētī, Kungs, šo mūsu zemi, svētī, Kungs, lai brīva ziedēt var. • Svētī, Kungs, lai augļus briedinātu, svētī, Kungs, ja plūkt tos alkstam mēs. • Ļauj mums savu zemi redzēt brīvu un svētelim taj` vietu dod. • Svētī, Kungs, jo Tavi bērni esam uz apsolītās zemes šīs.

2. Svētī, Kungs, Tu savu tautu, svētī, Kungs, lai bērnu čalas dzirkst. • Svētī, Kungs, kad sirdīs mīla plosās, svētī, Kungs, kad debesis mūs sauc. • Ļauj mums savus bērnus brīvus redzēt un mātēm sirdis neatņem. • Svētī, Kungs, jo Tavi bērni esam uz apsolītās zemes šīs.

3. Svētī, Kungs, kad lūgsnās raisās, • svētī, Kungs, lai domas, darbi dzied. • Svētī, Kungs, lai dvēs’ļu velvēs izskan – lūk, zeme, tauta un mans Dievs. • Mūsu Tēvs, kas debesīs Tu valdi un svētīts ar` lai top Tavs vārds. • Jel patvērumā savā stiprā ņem zemi, tautu šo, ak, Kungs!

D A h • e D A • D A h • G A D
h A G D • e D A • D A h • e A D


Svēts, Svēts, Svēts esi Tu! x4

h G D A • h G D A
G D e hAD • G D e h A


→ Š


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Šis gaiss, ko elpoju

Šodien uzausa gaisma un prieks


Šis gaiss, ko elpoju 2x GC
Ir svētums Tavs manī kas mīt GDeCGD
Šī maize dienišķā 2x GC
Ir katrs vārds, ko teici Tu man. GDeCGD
Pēc Tevis, Tevis ilgojos es, GDeDCeD
Bez Tevis būtu pazudis es. GDeDCD


ŠODIEN UZAUSA GAISMA UN PRIEKS • GAISMU ŠO IR IEDEDZIS DIEVS, • VISĀM ROBEŽĀM PĀRI TĀ IES, • VISAS SIRDIS TAI MĀJVIETU SNIEGS.

1. Gavilē nu stepes un dzied, • Priekā visa radība dzied, • Jo no zemes ir izvirdis ūdens, • Ūdens, kas ir Kungs!

2. Kunga godu redzēs ikviens, • Mūsu Dieva spēks ir tik liels. • Sakiet visiem, kas drūmi un skumst, • lai dzied un nebaidās!

3. Kungs ir nācis visus mūs glābt, • Savās sirdīs atļausim nākt • Dieva lielajai mīlestībai, • Kas grib mūs atpestīt.

(a) F G a x4
     C d G • C d G • F e • F d G


→ T


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Tavās rokās ir sākums un beigas

Tā kā briedis

Tev sirdi atdodu

Teiciet Kungu, visi Kunga darbi

Tēvs, svētī mūs un mirkli šo

Tikai Tavā žēlsirdībā

Tikai Tevī

Tīrākais Medu, nāc!

To vārdu šovakar, ko Dievam teiksi

Totus Tuus, Maria

Tu esi slavēts

Tu mans Dievs, mana Gaisma

Tu mans spēks, kad esmu vājš

Tu svētais mīlestības avots

Tuvāk pie Dieva kļūt sirds ilgojas


Tavās rokās ir sākums un beigas • Tavās rokās ir alga un sods • Un es mierīgi eju bez steigas • Jo šī ticība mieru man dod.

Visu nevar ne iedomas, spējas • Visu nespēj ne griba, ne prāts. • Krāšņi aug tikai tas, ko ir sējis • Tikai tāds, kuram blakus Tu nāc.

G C G • G C D • e C D • C D G


Tā kā briedis pēc ūdens kāro,  
Mana dvēsele Tevis slāpst.
Mana sirds vēlas tikai Tevi,
Kungs, es Tevi slavēju.

Tikai Tu esi spēks, mans Gans,
Mans Gars tik Tev, Kungs, var pakļauties.
Mana sirds vēlas tikai Tevi,
Kungs, es Tevi slavēju.

D A h e A7 D A7
D A h G A7 D

h G D G e Fis
D A h G A7 D


 

1) Tev sirdi atdodu • Un visu, kas tai dārgs… • Es visu atstāju • Tevis dēj, mans Kungs un Dievs! D A • fis h • A h • A D
Manas vēlmes dziļākās • Un sapņus dodu Tev • Un manu lepnumu • Pret dzīvi Tevī apmainu.
R: ES ATDODU VISU TEV, VISU TEV! X2

AD•GDhA


1. Teiciet Kungu, visi Kunga darbi, • kuri neizplauktu, ja ne ciešanas, • teiciet Kungu, slavējiet!

2. Teiciet Kungu, visas manas asaras, • mani kritieni un pazemojums mans…

3. Teiciet Kungu, visas manas brūces, • Svētais Gars kā balzams pāri klājas tām…

4. Teiciet Kungu, nespēks mans un nogurums, • sāpes urdošās, ko nakts bez miega sedz…

5. Teiciet Kungu, ka vēl Viņam uzticos, • ka joprojām žēlastību lietus līst…

d C g • d C F • g7 C d


Tēvs, svētī mūs un mirkli šo • un mūsu maizi dienišķo!  
Tev lūdzamies – nāc, • svētī mūs, Kungs un Dievs!

D A G A • D A G A
fis h • G A D


Tikai Tavā žēlsirdībā
mans Kungs, ir cerība.

(G) a D2-3 a7 D4-3 • a D a7 D G


Tikai Tevī, cerību es redzu, Jēzu. • Tevī, savu dzīvi atjaunoju. 
Tevī, sevi visu iegremdēju. • Jēzu, Tevī mīlestību smeļu, Kungs.

Mans Dievs, tikai Tevī, būt. • Mans Dievs, tikai Tevī, Kungs.
Mans Dievs Tevi godinu! • Jēzu, Tevi godinu!

CGdaG * CGFG * CGdaG * CGFGC
GaFGC x4 


G D a e • G D a D G
Tīrākais Medu, nāc! Piepildi Tu mūs!
Saldākais Medu, nāc! Šodien apskauj mūs!
Debesu dotais Gars, svētdari Tu mūs!
Medu no Jēzus Sirds, tagad aizdedz mūs!
 

 

1
a D G e • a D C D
Jēzus ir apsolītais Dieva Jērs,
kuram bija jānāk šai pasaulē. 

Viņš cieta mūsu grēku dēļ,
bet ir augšāmcēlies un dzīvo mūžīgi. 

Pirms savām krusta mokām teica mums:
“Tas jums ir pa labu, ka Es aizeju. 

Iepriecinātājs citādāk nevar nākt.
bet ja aiziešu, es sūtīšu Viņu jums. “

G D a e • G D a D G  
Tīrākais Medu, nāc! Piepildi Tu mūs!
Saldākais Medu, nāc! Šodien apskauj mūs!
Debesu dotais Gars, svētdari Tu mūs!
Medu no Jēzus Sirds, tagad aizdedz mūs!

 
2
a D G e • a D C D
Jēzus ir Lauva no Jūdas cilts,
kas mūsu grēku dēļ tika pārplests.

Atpirka Dievam mūs ar savām asinīm
no visām valodām, ciltīm, tautām, tautībām. 

Pirms savas aiziešanas pie Tēva teica:
“Es neatstāšu jūs bāreņos.”

Un dāvāja mums savu Tīrāko Medu,
Svēto Garu, kurā saucām: “Abba, Tēvs!”

G D a e • G D a D G  
Tīrākais Medu, nāc! Piepildi Tu mūs!
Saldākais Medu, nāc! Šodien apskauj mūs!
Debesu dotais Gars, svētdari Tu mūs!
Medu no Jēzus Sirds, tagad aizdedz mūs!

 
3
a D G e • a D C D
Ak, Svētais Gars, Tu esi Dieva Dvesma,
Vējš, kurā jādzimst no jauna. 

Tu esi Skolotājs un Patiesības Gars,
kas visiem ticīgiem atklāj Kristus dziļumus. 

Apsolījuma Gars, iedvesmo mūsu sirdis!
Pārliecini, ka esam Dieva bērni!  

Uz siržu plāksnēm uzraksti Dieva Likumu
un sūti mūs pasaulē kā Kristus vēstuli! 

G D a e • G D a D G  
Tīrākais Medu, nāc! Piepildi Tu mūs!
Saldākais Medu, nāc! Šodien apskauj mūs!
Debesu dotais Gars, svētdari Tu mūs!
Medu no Jēzus Sirds, tagad aizdedz mūs! 


1. To vārdu šovakar, ko Dievam teiksi,
Kad Kristus bērnu meklēt, pielūgt steigsi.
      Tu bagāts, laimīgs atkal tālāk iesi
      Un debesis ar zemi kopā siesi
      Ir jāglabā, jāglabā, kas mīļš un dārgs.2x
2. To klusumu, kad Dievu dzirdi, jūti,
To lūgšanu, ko Dievam pretī sūti.
3. To gleznām mīlestības rokām klāj
Un svešai pasaulei to apsmiet neatstāj.
4. Tik atminies, kad pretī negaiss bargs,-
Ir ļoti jāglabā, kas mīļš tev ir un dārgs.
D A D • fis h
G A D h • G A D h
G h A D • h G A D


Totus Tuus, Maria. g d Es F B
Gratia plena, Dominus tecum! g d C Es F
Totus Tuus, ora pro nobis, B F Des As
Maria, Maria. c7 F c7 F


Tu esi slavēts, mans Kungs un Dievs /2x D A D
Tu esi slavēts, mans Kungs /2x G A D h
Tu esi slavēts, mans Kungs un Dievs G A D

2) Tavs vārds ir mūžīgi mūžos teikts /2x
Tavs vārds ir mūžīgi teikts /2x
Tavs vārds ir mūžīgi mūžos teikts

3) Tavs vārds ir Emanuels, mans Dievs /2x
Tavs vārds ir Emanuels, /2x
Tavs vārds ir Emanuels, mans Dievs.


Tu mans Dievs, mana Gaisma, A E
Esmu šeit, Tavā priekšā fis cis
Piepildi mani ar gaismu, D E A fis
Kura mani pārveidos. h E A


Tu mans spēks, kad esmu vājš, • Tu mans dārgums meklētais, • Tu mans gluži viss. • Kungs, esmu bijis neprātis, • Tagad vien esmu sapratis, • Tu mans gluži viss.

R: JĒZU, DIEVS JĒRS • CIENĪGS IR TAVS VĀRDS!

2. Pieņemot to, kas grēks, kas kauns, • Nomirstot dāvā dzīvību, • Tu mans gluži viss. • Kad krītu es, Tu mani cel,• Mierini Tu, ja es izmisis, • Tu mans gluži viss.
D A h fis • G A D A
D A h fis • G A D


Tu svētais mīlestības avots,
Ar Savu Garu aizdedz mūs,
Lai mūsu sirds kā Tava kļūst,
Lai Tava mīla mūsos deg.
D e A D • h e A D


1. Tuvāk pie Dieva kļūt sirds ilgojas. • Kad spēks un spirgtums zūd mums ciešanās, • tad viena cerība vēl mani mierina: • Tuvāk pie Te vis, Dievs, tuvāk Tev, Dievs!

2. Uz debess Tēviju ceļš ērkšķiem sēts, • bet man par svētību tas izredzēts. • Tur debess svētlaime mūs visus aicina: • Tuvāk pie Tevis, Dievs, tuvāk Tev, Dievs!

3. Pēc nakts, kad diena klāt un saule mirdz, • Tev sevi dāvināt steidz mana sirds. • Tā Tevi palikt grib mūžīgi: • Tuvāk pie” Tevis, Dievs, tuvāk Tev, Dievs!

4. Caur dzīves ieleju ceļš miglā tīts, • tomēr tur aizeju, kur blāzmo rīts. • Kad ceļu nobeigšu, pie Tevis palikšu: • Tuvāk pie Tevis, Dievs, tuvāk Tev, Dievs!

F B F C • F B FC7F
F a F C • d7g7 FC7F


→ U


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Ubi caritas et amor

Uz eņģeļa spārna

Uzliec savas vieglās rokas


Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est.

Mīlestības Dievs un žēlastības Dievs
Ir tas mūsu Kungs, mūsu Kungs un Dievs.

F C d • B D G C
F C d • g C F


Uz eņģeļa spārna es uzlieku lūgšanu savu,
Lai aiznes viņš to uz debesu dārziem,
Kur mazais Bērns Jēzus un Terēze mazā,
Lai pārvērš šo lūgšanu brīnišķās rozēs.

A fis • h E • A fis • D E A

Lai nolīst pār zemi šāds brīnišķīgs lietus
Lai nolīst pār zemi…

D E A fis • h E A 2x


Uzliec savas vieglās rokas, G e G
Aizspied gurdās acis ciet, e h
Tu, kas visas sāpes, mokas C a C
Saviem bērniem līdzi ciet. (3x) e h C G a H

Lai tie dus, kas paguruši,
un kam sirdī izmisums.
Tava sirds tak izlējusi
mīlestību pāri mums. (3x)

Vai tad var vēl sāpēt rētas,
naktīs karstas as’ras līt,
kad Tu pacel rokas svētas
un no viņām zvaigznes krīt. (3x)


→ V


• JĀUZSPIEŽ ATBILSTOŠA DZIESMA • 

Varens Kungs un patiess Dievs (kanons)

Vēl mīlestību, vēl spēku

Vēlos dzīvi savu, Kungs, pie kājām Tev likt

Veni Sancte Spiritus!

Veni Spiritus Sancte, veni supernos!

Viņš ir šeit, Viņš ir šeit

Viņš gāja, kur eju es

Viņš mana Dzīvība

Visas labas dāvanas (kanons)

Visi, kam slāpes

Visa slava, viss gods

Visklusākā Maize

Vismīļā Māte Marija


Varens Kungs un patiess Dievs (kanons) 

Varens Kungs un patiess Dievs, Dieva Jērs un Pestītājs, 
žēlsirdīgais Labais Gans paslēpies ir Hostijā.
Tava Sirds tur mani sauc. Steidzos tad pie dievišķā avota.
Šķīsti mani, svētais Dievs! Paslēp, lai ar Tevi palieku uz mūžiem!

B7+   A7  d7  c7  F7


Vēl mīlestību, vēl spēku, e C
vairāk Tevis manī. D h e (C D)
1. No visas sirds es Tevi pielūdzu e a e
Ar katru domu Tevi godinu a e
No visa spēka Tevi slavēju, a e
O, Jēzu, mans Jēzu. C D h e

2. No visas sirds es Tevi pielūgt gribu
Ar katru domu Tevi godāt gribu
No visa spēka Tevi slavēt gribu
O, Jēzu, mans Jēzu.

3. No visas sirds es Tevi redzēt gribu,
Ar katru domu Tevi redzēt gribu
No visa spēka Tevi redzēt gribu
O, Jēzu, mans Jēzu.


Vēlos dzīvi savu, Kungs, pie kājām Tev likt,
Mīlestības upuri Tev, Kungs, upurēt.
Ņem, Kungs, visu mani Tu bez atlikuma,
Pieņem sirdi salauztu, pieņem mani, Kungs.

R.: Jēzu, ko varu dot, ko varu dot
Draugam vislabākam, Kungam mīlošam.
Glābēj, ko varu teikt, dziesmās izdziedāt,
Slavu pilnīgāku vēlos atnest es Tev.
Vārdos izteicams nav, ko sirds mana jūt,
Savu pateicību, Kungs, es pienesu Tev.

2. Katru elpas vilcienu Tev atdodu.
Mani mīlot, Glābēj, Tu krustā nomiri.
Mana grēka smagumu Tu izdzēsi,
Debess vārtus atvēri, godā iecēli.

D AG A D * G A D * G A h * AG A D
GAD * GAD * GAD * GAh * e7DG * e7DGAD


Veni Sancte Spiritus! x4
e h e h • G D e H


Veni Spiritus Sancte, veni supernos!
Veni Spiritus Sancte, veni supernos!

Nāc, Svētais Gars, nāc, piepildi mūs!
Nāc, Svētais Gars, nāc, piepildi mūs!

G C G • e (A) D • e D C • e D7 G


1. Viņš ir šeit, Viņš ir šeit, • Lai ar tevi satiktos, Viņš ir šeit.
R.:
Tavā priekšā, mūsu Tēvs, dziļi zemojamies; slava Tev par to, ka Tu • esi šeit, esi šeit.
T
avā priekšā, mūsu Tēvs, dziļi zemojamies; slava Tev par to, ka Tu • esi šeit.
2. Viņš ir šeit… lai ar mani satiktos…

C d G C a • d G C C7
F G C a • d G C7 / C


1. Viņš gāja, kur eju es, (2x) C
Stāvēja tur, kur es, (2x) a
Juta, ko jūtu es, (2x) C
Viņš saprot mani. G

Viņš zin manas vājības, (2x) C
Pats cilvēks bij kā es, (2x) a
Kārdināts tika, (2x) C
bez grēka gan. G

a e a e a
REF.: Dievs ir starp mums, tik tuvu mums,
e a e F G
Dievs ir starp mums, Emmanuels.

2. Pasaules atstumts, (2x)
Nosodīts, satriekts, (2x)
Nevainīgs cieta, (2x)
Bet vienmēr mīl.

Par mani raudāja, (2x)
No grēkiem atpirka, (2x)
Dzīvību atdeva, (2x)
Lai es dzīvotu.


Viņš mana Dzīvība, • Viņš mana Cerība, • Viņš mana Mīlestība • Jēzus – mūsu Kungs
G e C G D

Slavējam Tevi, godu Tev dodam,
Dziesmas Tev dziedam.
Tu mūsu Kungs, Pestītājs,
Cerība mūsu uz mūžiem.
C D G e • C D G • D G E a • F D

 


Visas labas dāvanas (kanons)

Visas labas dāvanas nāk no Debesīm.
Tās dod Gaismas Radītājs, kas ir nemainīgs.
Nav nekādas ēnas tur, nepilnības nav.
Izvēlēti esam mēs Viņā svētiem būt! 

D e G A D


Visi, kam slāpes, katrs, kas vājš
Pie Avota nāciet, kur dzīvības straumes plūst
Lai bēdas un sāpes tiek aizskalotas
Viņa žēlastībā. No sirds saucam mēs:
Nāc, Kungs, Jēzu nāc! x2
Nāc, Svētais Gars! x2

D fis G e fis G A ••• D3-2-4-3 G


Visa slava, viss gods, d B
visa vara Tava ir 4x g7 a d

Tevi, mūsu Tēvs, es pielūdzu! C d
Dārgais Jēzu – Tu Pestītājs! C F A7
Svētais Gars, gaidu, nāc! B C
Svētais Gars, gaidu, nāc! g7 F C
Svētais Gars, gaidu, nāc! g7 F C

Sūti uguni! x4 d C B C

d B g7 a d
C d C F A7 • B C • g7 F C • g7 F C
d C B C 


Visklusākā Maize, G D
iekļauj mani savā klusumā, a D
Ietin mani Savā baltumā, e D
kliedē manu tumsu. a e

1) Pārvērt mani sevī, e C
lai kā Tu kļūtu es maize. G D
Svētī mani un pārlauz,
dali izsalkušajiem.

2) Drumstalas, kas paliks pāri no Maizes,
Dāvā tiem, kas netic, ka ir izsalkušie.


1. Vismīļā Māte Marija, d A7
dod savam Dēlam padomiņu, d
lai iesēj mūsu zemītē B g
tik mīlu vien, tik mīlu vien. A7 d
To mīlu, kas no zemes cels,
mūs Viņa paradīzes dārzā,
kur tumsas, naida, baidu nav,
tik mīla vien, tik mīla vien.

R.: Ak, mīļā Māte Marija, D7 g C7 F
Tu Māras Zemes Karaliene, A7 d
Ak, mīļā Māte Marija, D7 g C7 F
Tavs Dēls ir mūsu cerība. B g A7 d

2. Tavs Dēls, ak, Māte Marija,
pat nebaidījās ļaudīs dzīvot,
jo prata nāvi uzvarēt
ar mīlu vien, ar mīlu vien.
Viņš Tevi uzklausīs, ak, Māt,
un mūsu lūgšanas klāt Tavām,
lai nāvi uzvarēt kā Viņš –
ar mīlu vien, ar mīlu vien.


→ Ž


1. Žēlastība, tā jau līst, tā jau līst.
Žēlastība tā kā lietus līst.
Žēlastība, tā jau līst, manā sirdī tā līst.

D fis G A • D fis G A • D fis G A • D fis G A
Heijā! Saņemt gribu es!
Heijā! Tavu žēlastību!
Heijā! Tavā priekšā dejošu es.

2. Mīlestība, tā jau līst, tā jau līst.
Mīlestība tā kā lietus līst.
Mīlestība, tā jau līst, manā sirdī tā līst.

3. Žēlastība, tā jau spīd, tā jau spīd.
Žēlastība tā kā saule spīd.
Žēlastība, tā jau spīd, manā sirdī tā spīd.

4. Mīlestība, tā jau spīd, tā jau spīd.
Mīlestība tā kā saule spīd.
Mīlestība, tā jau spīd, manā sirdī tā spīd.


• • • • • •


STUNDU DZIESMAS

VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS GODAM

 

KUSTA ZĪME, TĒVS MŪSU… ESI SVEICINĀTA…

V. Iesāksim, ticīgie, svēto Jaunavu godināt,
R. Dieva Mātei priecīgi slavas dziesmas skandināt.

 • • • • • • • • • • • • • • •

RĪTA STUNDA

 • • • • • • • • • • • • • • •

Visusvētā Jaunava, steidzies mums palīgā, • Sargā visus mūs no ļaunā gara viltīgā! • Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, • Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, • Un mūžīgi mūžam. Āmen.

SLAVAS DZIESMA
(Dievmātei – paradīzē apsolītai)

Visā Kristus Baznīcā, sākot dienas gaitas,
Ļaudis Dievu godina, lūgšanas tam skaita.
Mēs ar viņiem kopīgi Kungam godu dodam,
Arī svēto Jaunavu, Dieva Māti, teicam.
Jaunava Vissvētākā, Rakstos pravietotā,
Tu par Māti Mesijam, paša Dieva dotā.
Čūskas galvu satrieci, jaunā Ieva kļuvi,
Grēcīgajai cilvēcei Pestītāju devi.

V. Es celšu ienaidu starp ļauno garu un sievieti.
R. Viņa satrieks tam galvu.

Lūgsimies! Svētā Marija, mūsu Pestītāja Jēzus Kristus viscienīgā Māte, Tev Dievs ir piešķīris īpašas žēlastības un uzvaru pār ļauno garu, † mēs Tevi lūdzam: palīdzi arī mums uzvarēt cīņā ar tumsības spēkiem * un sasniegt mūžīgās dzīves svētlaimes mājokļus. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

V. Slavēsim Kungu!
R. Pateicība Dievam.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

PIRMĀ STUNDA

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Visusvētā Jaunava, steidzies mums palīgā, • Sargā visus mūs no ļaunā gara viltīgā!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, • Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, • Un mūžīgi mūžam. Āmen. 

SLAVAS DZIESMA
(Dievmātei – bezvainīgi ieņemtajai)

Sveicināta, Marija, žēlastības pilnā,
Trīsvienības svētītā debess rotā cēlā!
Jau kopš visas mūžības tiki izredzēta,
Tu starp visām sievietēm bezvainīga, svēta.
Tavā dzīvē notika viss pēc Dieva prāta,
Tu no grēka iedzimtā tiki pasargāta.
Žēlastībā piedzimi, bērns kā paradīzē,
Grēka ēna neskāra Tevi visā dzīvē.

V. Esi sveicināta, žēlastības pilnā!
R. Dievs Kungs ir ar Tevi.

Lūgsimies! Dievs, kas ar Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgo ieņemšanu sagatavoji savam Dēlam cienīgu mājokli, † mēs Tevi lūdzam: kā Tu, paredzot sava Dēla Jēzus Kristus nāvi, esi šo Jaunavu pasargājis no katra grēka traipa, * tā palīdzi arī mums ar Viņas aizbildniecību tīriem aiziet pie Tevis. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

V. Slavēsi m Kungu!
R. Pateicība Dievam!

 • • • • • • • • • • • • • • • •

TREŠĀ STUNDA

 • • • • • • • • • • • • • • • •

Visusvētā Jaunava, steidzies mums palīgā, • Sargā visus mūs no ļaunā gara viltīgā!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, • Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, • Un mūžīgi mūžam. Āmen. 

SLAVAS DZIESMA
(Dievmātei – pasludināšanas noslēpumā)

“Sveicināta, Marija! Dievs Kungs ir ar tevi!”
Eņģelis tā sacīja, sveicinādams Tevi.
“Dieva Svētā Gara Tu apgaismota būsi.
Jaunavībā paliekot, Dieva Māte kļūsi.”
“Lai pie manis piepildās Dieva griba svētā;
Esmu Kunga kalpone, Viņa izvēlētā.”
Kopš Tu sevī mūžīgo Dieva Dēlu nesi,
Tu starp Dievu cilvēkiem vidutāja esi.

V. Kunga eņģelis pasludināja Jaunavai Marijai,
R. Un tā ieņēma no Svētā Gara.

Lūgsimies! Mēs Tevi lūdzam, Kungs, ielej mūsu sirdīs savu žēlastību, † lai mēs, kas eņģeļa sludināšanā esam pazinuši Kristus, Tava Dēla, cilvēktapšanu, * ar Viņa ciešanām un krustu tiktu ievesti augšāmcelšanās godībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

V. Slavēsim Kungu!
R. Pateicība Dievam!

 • • • • • • • • • • • • • • • • •

SESTĀ STUNDA

 • • • • • • • • • • • • • • • • •

Visusvētā Jaunava, steidzies mums palīgā, • Sargā visus mūs no ļaunā gara viltīgā!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, • Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, • Un mūžīgi mūžam. Āmen. 

SLAVAS DZIESMA
(Dievmātei – Kristus piedzimšanā)

Sveicināta Betlēmē, mūsu Kunga Māte,
Līdz ar Bērnu dievišķo, esi godināta.
Brīnišķi Tev piedzima, ļaužu sengaidītais,
Mūsu mīļais Pestītājs, Dievs un Cilvēks īstais.
Gavilēja eņģeļi arī tev par godu,
Sveicot Māti brīnišķo, Dieva Bērnam dotu.
Tu par Māti-Jaunavu Pestītājam kļuvi,
Lai nu visi cilvēki Dievam būtu tuvi.

V. Dieva Vārds kļuva miesa
R. Un dzīvoja starp mums.

Lūgsimies! Dievs, kas esi mūs brīnumaini radījis un atpestījis; † ļauj mums piedalīties Pestītāja Jēzus Kristus dievišķajā dzīvē tā, * kā Viņam ir paticis ņemt dalību mūsu cilvēciskajā dabā. Kurš dzīvo un valdi mūžīgi mūžam. Āmen.

V. Slavēsim Kungu!
R. Pateicība Dievam!

• • • • • • • • • • • • • • • • •

DEVĪTĀ STUNDA

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Visusvētā Jaunava, steidzies mums palīgā, • Sargā visus mūs no ļaunā gara viltīgā!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, • Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, • Un mūžīgi mūžam. Āmen. 

SLAVAS DZIESMA
(
Dievmātei – Golgātā)

Dieva Māte Golgātā Dēlu apraudāji,
Viņam līdzi cieti Tu, kad zem krusta stāji,
Pirmā Lielā Piektdiena – Tavā dzīvē sūra:
Sāpes tavā dvēselē dziļas bij’ kā jūra.
Kristus miesu mirušo guldīja Tev klēpī,
Tavu Sirdi pārdūra neskaitāmi šķēpi.
Grēcinieku glābēja, Dieva Māte labā,
Savā sirdī skaidrajā mūsu rūpes glabā!

V. Jūs visi, kas garām ejat, nāciet un skatieties!
R. Vai ir vēl lielākas sāpes kā manas?

Lūgsimies! Kungs Dievs, kas Jēzus Kristus Mātei devi spēku stāvēt zem sava Dēla krusta, † dari, lai mēs ar Viņas aizbildniecību spētu pacietīgi nest savu ikdienas krustu * un varētu ņemt dalību Kunga Jēzus augšāmcelšanās godā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

V. Slavēsim Kungu!
R. Pateicība Dievam!

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

VAKARA STUNDA

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Visusvētā Jaunava, steidzies mums palīgā, • Sargā visus mūs no ļaunā gara viltīgā!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, • Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, • Un mūžīgi mūžam. Āmen. 

SLAVAS DZIESMA
(Dievmātei – debesīs uzņemtai)

Sveicināta, Dieva Māt, zvaigznēm vainagotā,
Saulē tērpta sieviete, visu godinātā.
Debesīs Tu uzņemta augsta goda tronī,
Radītājs Tev uzlika Karalienes kroni.
Daudzām senču paaudzēm sargātāja biji,
Viņu sūrās nedienās gaismas starus viji.
Lūdzam Tevi, Dieva Māt, Māras zemē valdi,
Liec lai katrā cilvēkā gaistu tumsas maldi!

V. Mana dvēsele augsti slavē Kungu!
R. Un mans gars līksmojas Dievā, manā Pestītajā!

Lūgsimies! Kungs Dievs, kas Vissvētāko Jaunavu izvēlēji par Māti savam Vienpiedzimušajam Dēlam un piešķīri tai debesīs augstās godības kroni, † dari, lai mēs, atpirkti ar Jēzus Kristus – Tava Dēla nāvi un augšāmcelšanos, * caur Viņas aizbildniecību varētu nonākt pie Tevis. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen.

V. Slavēsim Kungu!
R. Pateicība Dievam!

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BEIDZAMĀ DIENAS STUNDA

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Visusvētā Jaunava, steidzies mums palīgā, • Sargā visus mūs no ļaunā gara viltīgā!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, • Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, • Un mūžīgi mūžam. Āmen. 

SLAVAS DZIESMA
(Dievmātei – ceļvedei)

Dieva Māte ticīgiem tā kā zvaigzne spīdi.
Viņiem ceļu pareizo rādi šaubu brīdī.
Žēlastību pilnība tevi stipru dara,
Iznīkst tavā tuvumā ļauno spēku vara.
Palīdzību izlūdz mums Tu no Dēla sava.
Lai top mūžos svētīta Māras zeme tava.
Lūdzam Tevi, Kristus Māt, mūsu gaitas vadi,
Lai nav velti dzīvoti mūsu mūža gadi.

V. Lūdzies par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

Lūgsimies! Svētā Marija, Debesu Karaliene, mūsu Kunga Jēzus Kristus Māte un pasaules Valdniece, kas nevienu neatstāj un nevienu nenicini, † uzlūko mūs žēlīgi un izlūdz mums no sava mīļā Dēla visu grēku piedošanu, * lai mēs varētu iemantot mūžīgās svētlaimības algu debesīs. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

V. Slavēsim Kungu!
R. Pateicība Dievam!

• • • • • • • • • • • • • • • •

VELTĪŠANĀS

• • • • • • • • • • • • • • • •

Dieva Māte, glabā mūs mīlestībā savā!
(2x) Visus ļaudis svētījot, žēlastības dāvā!
Šinī dzīves ceļā mūs vienmēr laipni vadi!
(2x) Bet pie Dieva debesīs aizstāvi un gaidi!


 

Labi pateikties Kungam un dziedāt tavam vārdam, Visuaugstākais,
sacīt no rīta tavu žēlastību un Tavu uzticību naktīs
ar desmitstīgu kokli un arfu,
ar cītaras maigajām skaņām. 

(Ps 92, 2-4)

 

Komentēšana nav pieejama.