Dieva Žēlsirdības svētki 2024

M

Dārgie Kristū!
.

Pats Kungs Jēzus Kristus nozīmēja, ka Lieldienu II. svētdiena ir Dieva Žēlsirdības svētki. Šogad pēc pirmās Svētās Mises mēs varētu izdziedāt skaistu lūgšanu, kas izgaismo Dieva Žēlsirdības noslēpumus un izsaka mūsu pateicību un pielūgsmi.  

10:00 – svētku Svētā Mise
11:15 – Dieva žēlsirdības pielūgsmes litānija


Zemāk ir pieejams buklets ar notīm un vārdiem, fails, caur kuru var atskaņot refrēna un pantu balsis, kā arī prezentācija ar bildēm, kuru ceram izmantot lūgšanas laikā.  


Buklets ar notīm

Bukletu var lejuplādēt, uzspiežot šo saiti:  

Pielūgsmes litānija (PDF)

 


Prezentācija

Prezentāciju Power Point var lejuplādēt, uzspiežot šo saiti: 

Pielūgsmes litānija (pptx)

(sagatavoja Mārīte Kampāne no Madonas katoļu draudzes)

 


Kā tas skan?

(atspēlēts no programmas MuseScore 4)

 


 

Ieraksts no kādreiz izdziedātas lūgšanas (vienbalsīgi): 

 


Dieva žēlsirdības pielūgsmes litānija 

 

„Es slavēju Tevi, Radītāj un Kungs (..). Slavēju Tevi par visiem Tavu roku darbiem, kuros man atklājas tik daudz gudrības, labestības un žēlsirdības; Kungs, Tu esi izsējis tik daudz apbrīnojama virs zemes, un tas man stāsta par Tavu skaistumu, kaut arī tas viss ir tikai vājš Tevis, neaptveramā Skaistuma, atspulgs! Un kaut arī esi neredzams un apslēpts, un esi apslēpis Savu skaistumu, ticības apgaismota, mana acs sasniedz Tevi un mana dvēsele pazīst savu Radītāju, savu visaugstāko Labumu un es no visas sirds nododos pielūgsmes lūgšanai .”

(Sv. Faustīnes dienasgrāmata, 1692) 

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D
Visuma radīšanas plānā, 
Par to, ka radīji Eņģeļu korus, 
Par to, ka radīji debesis un zemi, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par to, ka radīji gaismu tumsā, 
Par to, ka radīji visas dzīvās būtnes, 
Pasaules un visu Tavu darbu skaistumā, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par to, ka radīji cilvēku kā visas radības kroni, 
Par to, ka pazemini Sevi līdz savas radības līmenim, 
Par to, ka cilvēku aicini uz draudzību ar Sevi, 

     a D a D C D
Par to, ka apžēlojies par cilvēka postu pēc viņa kritiena, 
Par to, ka apsolīji Pestītāju, 
Par to, ka Tu gādā par grēcīgo cilvēci, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Visā pestīšanas vēsturē, 
Katrā reizē, kad Tu tuvojies cilvēcei, lai to pieceltu un pamācītu, 
Izredzētās tautas aicinājumā, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par derību, kuru daudzkārt slēdzi ar cilvēkiem, 
Vecās derības patriarhos un svētajos, 
Par to, ka atbrīvoji no Ēģiptes verdzības, 

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D
Par Tavu vārdu, kuru sludināja pravieši, 
Tajā, ka Tu nenogurstoši meklē cilvēku, 
Jaunavas Marijas radīšanā,

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Tajā, ka Dieva Dēls iemiesojās, 
Tajā, ka pieņēmi bērna bezpalīdzību, 
Tavās bēgļu gaitās un nabadzībā, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Tajā, ka pieņēmi cilvēka dzīves ikvienas bēdas, 
Par smago darbu Nācaretē, 
Par daudzajiem pazemības un apslēptās dzīves gadiem, 

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D
Par mūsu kārdinājumu, bēdu un ciešanu uzņemšanos, 
Par svētdarīšanu, iegremdējoties Jordānā, 
Debesu Valstības sludināšanā, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par to, ka darīji brīnumus un zīmes, 
Par to, ka apžēlojies par katra cilvēka postu, 
Par to, ka identificējies ar katru cilvēku, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Apustuļu un mācekļu iedibināšanā 
Vissvētās Euharistijas iedibināšanā, 
Par to, ka uzņēmies upuri par mūsu grēkiem, 

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D
Ģetzemanes dārza vientulībā un bailēs, 
Par to, ka pieņēmi vistuvākā mācekļa nodevību, 
Par to, ka pieņēmi tautas un virspriesteru novēršanos no Sevis, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par to, ka pieņēmi netaisnīgu spriedumu, 
Par to, ka pieņēmi pazemojumus un izsmieklu, 
Šaustīšanas ciešanās, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Pacietībā kronēšanas ar ērkšķiem laikā, 
Par to, ka uzņēmies Krusta ceļu, 
Par to, ka biji gatavs ciest zem Krusta smaguma, 

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D 
Par to, ka pieņēmi Veronikas pakalpojumu, 
Sāpīgajā tikšanās reizē ar Māti, 
Par to, ka pieņēmi Kirēnes Sīmaņa palīdzību, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par to, ka noliecies pār raudošajām sievietēm, 
Pazemojumā, kad tika noplēstas drēbes, 
Krustā sišanas ciešanās, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par to, ka piedevi mums grēkus agonijas brīdī, 
Par to, ka Mariju mums dāvāji kā Māti, 
Par to, ka pieņēmi vislielākās pamestības ciešanas, 

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D
Par to, ka līdz galam izturēji Krusta ceļa mokas, 
Par to, ka tika ar šķēpu atvērta Tava Sirds kā žēlsirdības Avots, 
Par Tevis gūto uzvaru pār ļauno garu, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Par Tavu Augšāmcelšanos, kas deva mums dzīvību, 
Miera un piedošanas dāvanā, 
Svētā Gara nosūtīšanā, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Svētās Baznīcas iedibināšanā, 
Svētajā Kristības sakramentā, kas dara mūs par Taviem bērniem, 
Gandarīšanas sakramentā, kas mūs rada no jauna ar Tavu žēlsirdību,  

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D

Euharistijas sakramentā, kurā Tu mūs vieno ar Sevi, 
Svētās Mises upurī, kurā Tu nāc pie mums un paliec ar mums, 
Ordinācijas sakramentā, caur kuru Tu dzīvo un darbojies Baznīcā un pasaulē, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Iestiprināšanas sakramentā, kurā Tu piepildi mūs ar Savu Garu, 
Slimnieku svaidīšanas sakramentā, kurā mūs dziedini un vieno ar Savu Krustu, 
Laulības sakramentā, kurā mūs apdāvini ar Savu radošo mīlestību, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Klosterdzīves svētsolījumos, kuros Tu cilvēkus apņem ar līgavaiņa mīlestību, 
Tavās ilgās atpestīt katru cilvēku, 
Tavā Vārdā, ar kuru Tu mūs baro un dziedini, 

     G D e hC D G C D
KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

     a D a D C D

Harizmās, kuras Tu mums sniedz, 
Apsolījumos, ar kuriem Tu mūs esi apdāvinājis, 
Žēlsirdības laikā, kuru esi mums devis žēlastībā, 

KUNGS, ES SLAVĒJU TAVU ŽĒLSIRDĪBU!

Jaunās Zemes, mūsu tēvijas, uz kuru Tu mūs vadi, dāvanā, 
Galīgajā visas cilvēces vienotībā Tevī. (x2)

 

 „Jēzu, mūžīgais Dievs, pateicos Tev par Tavām neskaitāmajām žēlastībām un dāvanām. Lai katrs manas sirds puksts ir jauna pateicības himna Tev, Dievs! Lai katrs manu asiņu piliens riņķo Tev, Kungs! Mana dvēsele – tā ir viena vienīga Tavas žēlsirdības pielūgsmes himna. Es mīlu Tevi, Dievs, Tevis Paša dēļ” (Sv. Faustīnes dienasgrāmata, 1794). 
Amen. 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ES VISOS LAIKOS DZIEDĀŠU
PAR KUNGA ŽĒLSIRDĪBU!
♩ ♪ ♩ ♫ ♩ ♪ ♪
(sal. Ps 89)