Tiešraide no Ogres katoļu draudzes
youtube.com • OgresMeinards


19. III 2023., SVĒTDIENA

 • Gavēņa IV svētdiena 
  • 10:00 – Sv. Mise par Dieva tautu (par draudzi)
  • 11:30 – Rožukroņa novennas par garīgo kārtu un konsekrētām personām dalībnieku tikšanās (Ogres draudzē)
  • 18:00 – Sv. Mise par Valentīnu (dzimšanas dienā)  

_______________________________

J 9,1-41 

1. Un Jēzus, garām iedams, ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. 2. Un mācekļi jautāja Viņam: Rabbi, kas ir grēkojis: viņš pats vai viņa vecāki, ka tas neredzīgs piedzimis? 3. Jēzus atbildēja: Ne viņš grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem jāparādās viņā. 4. Kamēr ir diena, man jāstrādā Tā darbus, kas mani sūtījis. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. 5. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. 6. To teicis, Viņš spļāva zemē un taisīja javu no siekalām, un zieda javu uz viņa acīm, 7. Un sacīja viņam: Ej, mazgājies Siloe (t.i. tulkojumā “sūtītais”) dīķī! Viņš aizgāja, nomazgājās un atnāca redzīgs. 8. Tad kaimiņi un tie, kas redzēja viņu iepriekš ubagojam, sacīja: Vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja? Daži teica: Šis ir tas. 9. Bet citi: Nē, tas līdzīgs viņam. Viņš pats sacīja: Es tas esmu. 10. Tad tie viņam sacīja: Kā tavas acis tika atvērtas? 11. Viņš atbildēja: Tas Cilvēks, kuru sauc Jēzus, iztaisīja javu un nozieda manas acis, un sacīja man: ej pie Siloe dīķa un nomazgājies. Es aizgāju, nomazgājos un redzu. 12. Un tad tie sacīja viņam: Kur Viņš ir? Viņš teica: Nezinu. 13. Tad viņi aizveda to, kas bija neredzīgs, pie farizejiem. 14. Bet bija sabats, kad Jēzus iztaisīja javu un atvēra viņa acis. 15. Tad farizeji viņam atkal jautāja, kā viņš kļuvis redzīgs. Bet tas tiem sacīja: Viņš uzlika uz manām acīm javu, es nomazgājos un redzu. 16. Tad daži no farizejiem sacīja: Šis cilvēks, kas sabatu neievēro, nav no Dieva. Bet citi teica: Kā var grēcīgs cilvēks darīt tādus brīnumus? Un starp viņiem izcēlās šķelšanās. 17. Tad viņi atkal sacīja neredzīgajam: Ko tu saki par To, kas atvēra tavas acis? Un tas sacīja: Viņš ir pravietis. 18. Bet tad jūdi neticēja tam, ka viņš bijis neredzīgs un kļuvis redzīgs, iekams neatsauca redzi atguvušā vecākus. 19. Un jautāja tiem, sacīdami: Vai šis ir jūsu dēls, par kuru jūs sakāt, ka viņš akls dzimis? Kā tad viņš tagad redz? 20. Viņa vecāki atbildēja tiem, sacīdami: Mēs zinām, ka šis ir mūsu dēls un ka viņš neredzīgs piedzima; 21. Bet kā viņš tagad redz, mēs nezinām, un kas atvēra viņa acis, arī nezinām. Jautājiet viņam pašam, viņš ir pilngadīgs, lai saka pats par sevi! 22. Tā viņa vecāki runāja tāpēc, ka baidījās no jūdiem, jo jūdi jau bija sazvērējušies, lai to, kas atzītu Viņu par Kristu, izslēgtu no sinagogas. 23. Tāpēc viņa vecāki sacīja: viņš pilngadīgs, jautājiet viņam pašam! 24. Tad viņi atkal atsauca cilvēku, kas bija bijis neredzīgs, un sacīja viņam: Dod Dievam godu! Mēs zinām, ka šis Cilvēks ir grēcinieks! 25. Tad viņš tiem teica: Vai Viņš ir grēcinieks, to es nezinu. Vienu zinu, ka es biju akls un tagad redzu. 26. Tie viņam sacīja: Ko Viņš tev darīja? Kā Viņš atvēra tavas acis? 27. Viņš tiem atbildēja: Es jums jau sacīju, un jūs dzirdējāt. Kāpēc jūs to vēlreiz gribat dzirdēt? Vai arī jūs gribat kļūt Viņa mācekļi? 28. Tad tie lādēja viņu un sacīja: Tu esi Viņa māceklis, bet mēs esam Mozus mācekļi. 29. Mēs zinām, ka Dievs ar Mozu runāja, bet no kurienes Šis, to mēs nezinām. 30. Tas cilvēks atbildēja viņiem, sacīdams: Par to jābrīnās, ka jūs nezināt, no kurienes Viņš, bet Viņš atvēra man acis. 31. Bet mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neuzklausa. Bet kas godā Dievu un Viņa gribu pilda, to klausa. 32. Ne mūžam nav dzirdēts, ka būtu kāds atvēris acis no dzimšanas aklajam. 33. Ja Viņš nebūtu no Dieva, tad Viņš neko nevarētu darīt. 34. Tie viņam atbildēja, sacīdami: Tu viss esi grēkos dzimis un tu mūs mācīsi? Un tie izdzina viņu ārā. 35. Jēzus, izdzirdis, ka tie viņu izraidījuši ārā, un, atradis to, sacīja viņam: Vai tu tici uz Dieva Dēlu? 36. Viņš atbildēja sacīdams: Kas Viņš ir, Kungs, lai es uz Viņu ticētu? 37. Un Jēzus sacīja viņam: Tu Viņu redzēji; un kas ar tevi runā, tas ir Viņš. 38. Un viņš teica: Es ticu, Kungs! Un, nokritis ceļos, pielūdza Viņu. 39. Un Jēzus sacīja: Es atnācu šinī pasaulē uz tiesu, lai neredzīgie redzētu, bet redzīgie kļūtu akli. 40. To dzirdēdami, daži no farizejiem, kas ar Viņu bija, sacīja Viņam: Vai arī mēs esam akli? 41. Jēzus tiem sacīja: Ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka, bet tagad jūs sakāt: Mēs redzam; tāpēc jūsu grēks paliek. 


20. III 2023., pirmdiena

 • SV. JĀZEPA, VISSV. JAUNAVAS MARIJAS LĪGAVAIŅA lieli svētki
 • obligātas svinības – jāpiedalās Svētajā Misē 
  • 08:00 – Sv. Mise par mirušajiem: Anna un Izidors 
  • 10:00 – Sv. Mise par Dieva tautu (par draudzi)
  • 18:00 – Sv. Mise par Leontīnu (s.) un Andri

21. III 2023., otrdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par Marcinu un Annu – par atgriešanos pie Dieva un atbrīvošanu no alkoholisma 
  • 17:00 – Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā)
  • 18:00 – Sv. Mise Svētā Gara godam  
  • 19:00 – draudzes Bībeles stunda (tiešsaistē)   

22. III 2023., trešdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par mirušo Teklu
  • 17:00 – Draudzes Krustaceļš
  • 18:00 – Sv. Mise par garīgu un fizisku veselību Raimonda ģimenei 
  • 19:00 – Draudzes lūgšanu grupas tikšanās

23. III 2023., ceturtdiena

 • Var pieminēt sv. Turībiju no Mongrovejas, bīskapu  
  • 08:00 – Sv. Mise par Lilliju un viņas sirds nodomos (par svētceļojumu) 
  • 17:00 – draudzes Rožukronis ar dziesmām (godības daļa)
  • 18:00 – Sv. Mise Sv. Mise par mirušo bij. Ogres invalīdu biedrības vadītāju 

24. III 2023., piektdiena 

_______________________________

LŪGŠANA KRUSTĀ SISTĀ PESTĪTĀJA PRIEKŠĀ (Pēc sv. Komūnijas): Redzi, labais un visumīļais Jēzu, Tava vaiga priekšā es krītu ceļos un ar vislielāko sirsnību neatlaidīgi Tevi lūdzu: iededz žēlīgi manā sirdī dzīvas ticības, cerības un mīlestības jūtas, kā arī patiesu grēku nožēlošanu un visstiprāko gribu laboties, jo ar lielu mīlestību un sāpēm savā sirdī es aplūkoju Tavas piecas rētas un prātā apdomāju, ko par Tevi, labais Jēzu, ir teicis jau pravietis Dāvids: „Viņi ir pārdūruši manas rokas un manas kājas; viņi ir izskaitījuši visus manus kaulus” (Ps. 21). 


25. III 2023., sestdiena

 • KUNGA PASLUDINĀŠANAS lieli svētki
 • Uz simbola Es ticu… vārdiem …iemiesojies caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks… loka ceļus
 • Šodien ieteicams pieņemt nedzimušo bērnu garīgajā adopcijā
 • Ar Bīskapu konferences lēmumu var ievērot tradīciju aizklāt krustus un svētbildes. Šajā gadījumā krusti paliek aizklāti līdz krusta adorācijas noslēgumam Lielajā piektdienā, bet svētbildes līdz Lieldienu vigilijas dievkalpojuma sākumam. 
  • 08:00 – Sv. Mise par Mariju (dzimšanas dienā) – pateicība 
  • 17:00 – Draudzes Krustaceļš
  • 10:00 – Sv. Mise par Dieva tautu (par draudzi) 
  • 18:00 – Sv. Mise par Kristiānu (s.) 

_______________________________

Mūsu Dievs ir dzīvības devējs un dzīvība ir pamatvērtība visam pārējam. Tomēr kā norāda daži avoti, katru gadu cilvēki nogalina ap 56 000 000 (56 miljoni!!!) nedzimušo (un nevainīgo) bērnu, tādēļ ir vienmēr aktuāls piedāvājums: pieņemt nedzimušo bērnu garīgajā adopcijā. To var izdarīt jebkura dienā, pat privāti mājās, lūgšanā Dieva priekšā. Tomēr īpašā diena, kad ir ieteicams pieņemt nedzimušo bērnu garīgajā adopcijā, ir katru gadu svinēta diena, proti: KUNGA PASLUDINĀŠANAS lieli svētki (25. marta). Šajā dienā svinam Jēzus Kristus, Dieva Dēla, iemiesošanās Vissvētākās Jaunavas Marijas klēpī noslēpumu.

Vairāk te (jāuzspiež) → par nedzimušā bērnā garīgo adopciju


26. III 2023., SVĒTDIENA

 • Gavēņa V svētdiena 
  • 10:00 – Sv. Mise par Dieva tautu (par draudzi) 
  • 15:00 – Sv. Mise Ķegumā
  • 18:00 – Sv. Mise par pr. Pāvila mammu Longinu viņas dzimšanas dienā [1951] 

_______________________________

J 11,1-45

1. Bet Betānijā, Marijas un viņas māsas Martas miestā, bija kāds slimnieks Lācars. 2. Šī bija tā Marija, kas ar svaidāmo eļļu svaidīja Kungu un saviem matiem susināja Viņa kājas. Viņas brālis Lācars slimoja. 3. Tad tā māsas sūtīja pie Viņa, sacīdamas: Kungs, lūk, tas, ko Tu mīli, slimo. 4. Bet Jēzus, to dzirdēdams, sacīja viņiem: Šī slimība nav nāvei, bet Dieva godam, lai Dieva Dēls ar to tiktu pagodināts. 5. Bet Jēzus mīlēja Martu un viņas māsu Mariju, un Lācaru. 6. Un Viņš, dzirdēdams to, ka tas slims, palika tanī vietā vēl divas dienas. 7. Tikai pēc tam Viņš sacīja saviem mācekļiem: Iesim atkal uz Jūdeju! 8. Mācekļi sacīja Viņam: Rabbi, nupat jūdi meklēja nomētāt Tevi akmeņiem, un Tu atkal ej uz turieni? 9. Jēzus atbildēja: Vai dienā nav divpadsmit stundu? Ja kas staigā dienā, tas neapdauzās, jo redz šīs pasaules gaismu. 10. Bet ja kāds staigā naktī, tas apdauzās, jo gaismas tam nav. 11. To teicis, Viņš pēc tam sacīja: Mūsu draugs Lācars guļ, bet es eju to modināt no miega. 12. Tad Viņa mācekļi sacīja: Kungs, ja viņš guļ, tad izveseļosies. 13. Bet Jēzus runāja par viņa nāvi, turpretī viņi domāja, ka Viņš runā par gulēšanu miegā. 14. Tad Jēzus viņiem pateica atklāti: Lācars ir nomiris. 15. Bet es priecājos jūsu dēļ, lai jūs ticētu, jo es tur nebiju, bet iesim pie viņa! 16. Tad Toms, saukts Dvīnis, sacīja pārējiem mācekļiem: Iesim arī mēs, lai kopā ar Viņu nomirtu! 17. Tad Jēzus nogāja un atrada viņu jau četras dienas kapā guļam. 18. Bet Betānija bija apmēram piecpadsmit stadiju attālumā no Jeruzalemes. 19. Bet daudz jūdu bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai mierinātu tās par viņu brāli. 20. Tad Marta, izdzirdusi, ka Jēzus nāk, steidzās Viņam pretim; bet Marija sēdēja mājās. 21. Tad Marta sacīja Jēzum: Kungs, ja Tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. 22. Bet es arī tagad zinu, ka visu, ko Tu no Dieva lūgsi, Dievs Tev dos. 23. Jēzus sacīja viņai: Tavs brālis celsies augšām! 24. Marta sacīja Viņam: Zinu, ka viņš celsies augšām, augšāmceļoties pastarā dienā. 25. Jēzus sacīja viņai: Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība: kas uz mani tic, lai arī viņš būtu nomiris, dzīvos. 26. Un ikviens, kas dzīvo un tic uz mani, ne mūžam nemirs. Vai tu tici tam? 27. Tā sacīja Viņam: Tiešām Kungs, es esmu ticējusi, ka Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls, kas atnācis šinī pasaulē. 28. Un viņa, to pateikusi, aizgāja un pasauca savu māsu Mariju, klusi sacīdama: Mācītājs atnāca un sauc tevi. 29. Viņa, to dzirdēdama, steigā piecēlās un aizgāja pie Viņa, 30. Jo Jēzus vēl nebija iegājis miestā, bet vēl atradās tanī vietā, kur Viņu sastapa Marta. 31. Tad jūdi, kas pie viņas bija mājā un mierināja viņu, redzēdami Mariju steigšus pieceļamies un aizejot, sekoja viņai, sacīdami: Viņa iet pie kapa, lai tur raudātu. 32. Bet Marija nonāca tur, kur bija Jēzus; ieraudzījusi Viņu, tā metās pie Viņa kājām un sacīja Viņam: Kungs, ja Tu būtu šeit bijis, mans brālis nebūtu nomiris. 33. Jēzus, redzēdams viņu un jūdus, kas ar to bija atnākuši, raudam, garā satriekts, uztrauca sevi, 34. Un Viņš sacīja: Kur jūs viņu nolikāt? Tie Viņam atbildēja: Kungs, nāc un skaties! 35. Un Jēzus raudāja. 36. Tad jūdi sacīja: Lūk, kā Viņš to mīlējis. 37. Bet daži no viņiem sacīja: Vai Šis, kas atvēra acis aklajam no dzimšanas, nevarēja izdarīt, lai viņš nenomirtu? 38. Tad Jēzus, atkal sevī satraukts, piegāja pie kapa. Tā bija ala, un tai bija uzlikts akmens. 39. Jēzus sacīja: Noņemiet akmeni! Mirušā cilvēka māsa Marta sacīja Viņam: Kungs, viņš jau smird, jo ir pagājušas četras dienas. 40. Jēzus sacīja viņai: Vai es tev neteicu: ja tu ticēsi, tad redzēsi Dieva godību? 41. Tad noņēma akmeni. Bet Jēzus, pacēlis acis uz augšu, sacīja: Tēvs, es pateicos Tev, ka Tu mani esi uzklausījis! 42. Es gan zināju, ka Tu mani vienmēr uzklausi; bet apkārtstāvošās tautas dēļ es sacīju, lai viņi ticētu, ka Tu mani esi sūtījis. 43. To sacījis, Viņš stiprā balsī sauca: Lācar, nāc ārā! 44. Un tūdaļ iznāca nomirušais. Kājas un rokas tam bija ietītas līķautos, un viņa seja bija ar sviedrautu aizsieta. Jēzus sacīja viņiem: Atraisiet viņu un atļaujiet viņam aiziet!


27. III 2023., pirmdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par mirušo Zenonu 
  • 18:00 – Sv. Mise par Lieni (dzimšanas dienā) 

28. III 2023., otrdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par mirušajiem no Golandes dzimtas 
  • 17:00 – Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā)
  • 18:00 – Sv. Mise par mirušo Pēteri (pēc bērēm, kas bija 4. III 2023.) 
  • 19:00 – draudzes Bībeles stunda (tiešsaistē)   

29. III 2023., trešdiena

 • V. Em. Jānim kardinālam Pujatam ordinācijas gadadiena (ord. 29.03. 1951.) 
  • 08:00 – Sv. Mise par Ričardu: dziedināšanu 
  • 17:00 – Draudzes Krustaceļš
  • 18:00 – Sv. Mise par mirušajiem: Ķemzānu, Šurpicku, Leitānu dz. mirušie
  • 19:00 – Draudzes lūgšanu grupas tikšanās

30. III 2023., ceturtdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par Ilgmāru (vārda dienā) 
  • 17:00 – draudzes Rožukronis (ar dziesmām)
   • sāpīgā daļa
  • 18:00 – Sv. Mise par mirušo: Lilija – Anna 

31. III 2023., piektdiena 

 • Mēneša pirmā piektdiena → Vissvētākās Jēzus Sirds pagodināšanas diena 
 • Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā dievbijīgu noskaitīšanu pēc sv. Komūnijas krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā  
  • 08:00 – Sv. Mise par Ivetu, ģimeni, saimniecību 
  • 17:00 – Draudzes Krustaceļš
  • 18:00 – Sv. Mise par Annu pateicības Svētā Mise 
  • 19:00 – Draudzes bērnu ansambļa tikšanās 

_______________________________

LŪGŠANA KRUSTĀ SISTĀ PESTĪTĀJA PRIEKŠĀ (Pēc sv. Komūnijas): Redzi, labais un visumīļais Jēzu, Tava vaiga priekšā es krītu ceļos un ar vislielāko sirsnību neatlaidīgi Tevi lūdzu: iededz žēlīgi manā sirdī dzīvas ticības, cerības un mīlestības jūtas, kā arī patiesu grēku nožēlošanu un visstiprāko gribu laboties, jo ar lielu mīlestību un sāpēm savā sirdī es aplūkoju Tavas piecas rētas un prātā apdomāju, ko par Tevi, labais Jēzu, ir teicis jau pravietis Dāvids: „Viņi ir pārdūruši manas rokas un manas kājas; viņi ir izskaitījuši visus manus kaulus” (Ps. 21). 


01. IV 2023., sestdiena

 • Mēneša pirmā sestdiena → V. J. Marijas Bezvainīgās Sirds pagodināšanas diena   
  • 10:00 – Sv. Mise Toma nodomā 
  • 17:00 – Draudzes Krustaceļš
  • 18:00 – Sv. Mise par Emeritu (s.) un Raimondu (v.) 

• SĀKAS LIELĀ NEDĒĻA •

 


02. IV  2023., SVĒTDIENA

 

 • PALMU JEB KUNGA CIEŠANU SVĒTDIENA 
 • Mēneša pirmā svētdiena 
 • Šodien ziedojumi Starpdiecēžu Garīgā semināra vajadzībām 
  • 10:00 – Sv. Mise par Dieva tautu (par draudzi) 
  • 18:00 – Sv. Mise par Ķemzānu, Šurpicku ģimenēm – svētību 

_______________________________

Mt 26,14 – 27,66 


03. IV  2023., Lielās nedēļas pirmdiena

 • 08:00 – Sv. Mise par mirušo: Helēna 
 • 18:00 – Sv. Mise par mirušo: Emīlija 

04. IV  2023., Lielās nedēļas otrdiena

 • 08:00 – Sv. Mise par Ženiju un viņas sirds nodomos, īpaši par lūgšanas dāvanu 17:00 – Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā)
 • 18:00 – Sv. Mise par tēvu Ralfu un par Stefanu (pateicības Svētā Mise)
 • 19:00 – draudzes Bībeles stunda (tiešsaistē) 

05. IV  2023., Lielās nedēļas trešdiena 

 • 08:00 – Sv. Mise par mirušo Teklu 
 • 17:00 – Draudzes Krustaceļš
 • 18:00 – Sv. Mise par …………………..…..
 • 19:00 – Lielās nedēļas trešdienās dziedājumi (latīņu valodā) 

06. IV  2023., Lielā ceturtdiena 

 • Noslēdzas Gavēņa laikposms.
 • No rīta katedrālēs tiek celebrēta Hrizmas sv. Mise, kurā priesteriem pienākas koncelebrēt ar savas diecēzes bīskapu. Šajā sv. Misē priesteri atjauno svētsolījumus.
 • Ticīgie, kuri pieņēma sv. Komūniju bīskapa celebrētajā Hrizmas sv. Misē, drīkst pieņemt sv. Komūniju arī Kunga Pēdējo vakariņu sv. Misē vakarā.

• SĀKAS TRIDUUM (TRĪS SVĒTĀS DIENAS) •


06. IV  2023., Lielā ceturtdiena (vakarā)

 

 • KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS DIENA
 • Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis nesaista
 • Mēneša pirmā ceturtdiena
 • Var saņemt pilnas atlaidas par himnu “Visusvēto Sakramentu…”
  • 10:00 – [Rīgā] Harizmas Sv. Mise 
  • 18:00 – KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU SV. MISE par pr. Pāvila tēti, Staņislavu, viņa dzimšanas dienā [1953]) 

07. IV  2023., Lielā piektdiena 

 

 • KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA
 • Gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem!
 • Mēneša pirmā piektdiena
 • Var saņemt pilnas atlaidas – par Kristus krusta adorāciju
 • Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšādievbijīgu noskaitīšanu pēc sv. Komūnijas krustā Sistā attēla vaikrucifiksa priekšā
  • 10:00 – Ekumēniskais Krustaceļš 
  • 14:00 – Draudzes Krustaceļš
  • 15:00 – KUNGA CIEŠANU LITURĢIJA 

08. IV  2023., Lielā sestdiena

 • Atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša.

08. IV  2023., Lielā sestdiena (vakarā) 

 

 • KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGILIJA
 • Var saņemt pilnas atlaidas par Kristībā doto solījumu atjaunošanu
 • Var svētīt ēdienus (Svētību rituāle, 552. lpp.).
  • 20:00 – LIELDIENU VIGILIJA SV. MISE par ……………………

09. IV  2023., LIELDIENU SVĒTDIENA 

 • MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU AUGŠĀMCELŠANĀS 
 • Lieldienu oktāva
 • Ziedojumi diecēžu kūrijām
 • Var svētīt ēdienus (Svētību rituāle, 552. lpp.). 
  • 08:00 – Resurekcijas Svētā Mise par …………………..
  • 10:00 – Sv. Mise par Dieva tautu (par draudzi)
  • 15:00 – Sv. Mise Ķegumā par ……………….
  • 18:00 – Svētā Mise par ………………….. 

_______________________________

J 20,1-9 

1. Pirmajā nedēļas dienā, rīta agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna atnāca pie kapa un redzēja akmeni noveltu no kapa. 2. Tad viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un sacīja viņiem: Viņi Kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur tie Viņu nolikuši. 3. Tad Pēteris un otrs māceklis izgāja un atnāca pie kapa. 4. Abi viņi skrēja reizē; bet otrs māceklis skrēja ātrāk nekā Pēteris un nonāca pie kapa pirmais. 5. Un viņš noliecās un redzēja noliktu audeklu, tomēr iekšā negāja. 6. Tad, viņam sekodams, atnāca Sīmanis Pēteris, iegāja kapā un redzēja noliktu audeklu. 7. Un sviedrauts, kas bijis uz Viņa galvas, nebija nolikts pie audekla, bet atsevišķi satīts savā vietā. 8. Tad iegāja arī tas māceklis, kas pirmais atnāca pie kapa un redzēja un ticēja. 9. Jo viņi vēl neizprata Rakstus, ka Viņam vajadzēja no miroņiem augšāmcelties.


10. IV 2023., pirmdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par Jāni 
  • 18:00 – Sv. Mise par mirušo: Valentīna 

11. IV 2023., otrdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par ……………………..
  • 17:00 – Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā)
  • 18:00 – Sv. Mise par ……………………..
  • 19:00 – draudzes Bībeles stunda (tiešsaistē)   

12. IV 2023., trešdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par ………………..
  • 18:00 – Sv. Mise par …………………..…..
  • 19:00 – Draudzes lūgšanu grupas tikšanās

13. IV 2023., ceturtdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..…..
  • 17:00 – draudzes Rožukronis (ar dziesmām)
   • gaismas daļa
  • 18:00 – Sv. Mise par ………………………. 

14. IV 2023., piektdiena 

  • 08:00 – Sv. Mise Svētā Gara godam  
  • 18:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 19:00 – Draudzes bērnu ansambļa tikšanās 

15. IV 2023., sestdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 18:00 – Sv. Mise par darbu (svētību) 

16. IV 2023., SVĒTDIENA

 • Lieldienu II svētdiena
 • Kunga Žēlsirdības svētdiena 
 • Lieldienu oktāvas noslēgums 
  • 10:00 – Sv. Mise par Dieva tautu (par draudzi) 
  • 18:00 – Sv. Mise par Daci (dzimšanas dienā) 

_______________________________

J 20,19-31  

19. Kad tanī pat pirmajā nedēļas dienā, vakaram iestājoties, aiz bailēm no jūdiem durvis, kur mācekļi bija sapulcējušies, bija aizslēgtas, Jēzus atnāca un nostājās viņu vidū, un sacīja tiem: Miers jums! 20. Un Viņš, to pateicis, tiem rādīja rokas un sānus. Tad mācekļi, redzēdami Kungu, kļuva līksmi. 21. Tad Viņš atkal tiem sacīja: Miers jums! Kā mans Tēvs sūtījis mani, tā es jūs sūtu. 22. To pateicis, Viņš dvesa un sacīja tiem: Saņemiet Svēto Garu! 23. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam tos aizturēsiet, tiem tie būs aizturēti. 24. Bet Toms, viens no tiem divpadsmit, saukts Dvīnis, nebija pie viņiem, kad atnāca Jēzus. 25. Tad pārējie mācekļi sacīja viņam: Mēs redzējām Kungu. Bet viņš sacīja tiem: Ja es neredzēšu naglu rētas Viņa rokās un savu pirkstu neielikšu naglu rētās, un savu roku neielikšu Viņa sānos, es neticēšu. 26. Un pēc astoņām dienām atkal Viņa mācekļi un arī Toms bija iekšā. Un durvis bija aizslēgtas. Jēzus atnāca un nostājās starp viņiem, un sacīja: Miers jums! 27. Pēc tam Viņš sacīja Tomam: Sniedz šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un sniedz šurp savu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs! 28. Toms atbildēja Viņam, sacīdams: Mans Kungs un mans Dievs! 29. Jēzus sacīja viņam: Tom, tu ticēji tāpēc, ka tu mani redzēji. Svētīgi tie, kas nav redzējuši, bet ir ticējuši. 30. Vēl daudz citus brīnumus Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav rakstīti šinī grāmatā. 31. Bet šis ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs ticēdami iemantotu dzīvību Viņa vārdā. 

_______________________________

 

Kristus vēlmes otrajā Lieldienu svētdienā ir svinēta kā Kunga Žēlsirdības svētdiena. Šie svētki ir vissvarīgākā Dieva žēlsirdības pielūgsmes forma no tām, kuras atklātas māsai Faustīnai. Kungs Jēzus runāja 1931. gadā Plockā: “Es vēlos, lai būtu Žēlsirdības svētki, lai attēls, kuru tu uzgleznosi ar otu, tiktu svinīgi iesvētīts pirmajā svētdienā pēc Lieldienām. Šai svētdienai jākļūst par Žēlsirdības svētkiem.“ Šo svētku lielums saistās ar Jēzus Kristus dotajiem apsolījumiem. “Kurš šajā dienā tuvosies Dzīvības avotam, – teica Jēzus Kristus, – tas iegūs pilnīgu grēku piedošanu un izglābšanu no soda” (Dienasgr. 300). “Šajā dienā ir atvērti manas žēlsirdības dziļumi, Es izleju veselu jūru žēlastību uz dvēseli, kura tuvojas manas žēlsirdības avotam; (…) lai neviena dvēsele nebīstas tuvoties Man, pat ja viņas grēki ir kā purpurs” (Dienasgr.699). Lai iegūtu šīs lielās žēlastības, jāizpilda Dieva žēlsirdības pielūgsmes noteikumi (paļāvība uz Dieva labestību un darbīga mīlestība uz tuvāko), jābūt Dieva žēlastības stāvoklī (pēc grēksūdzes) un cienīgi jāpieņem Svētā Komūnija. 


17. IV 2023., pirmdiena

  • 08:00 – Sv. Mise  par Rūdolfu 
  • 18:00 – Sv. Mise par …………………..…..

18. IV 2023., otrdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par ……………………..
  • 17:00 – Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā)
  • 18:00 – Sv. Mise par ……………………..
  • 19:00 – draudzes Bībeles stunda (tiešsaistē)   

19. IV 2023., trešdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par ………………..
  • 18:00 – Sv. Mise par …………………..…..
  • 19:00 – Draudzes lūgšanu grupas tikšanās

20. IV 2023., ceturtdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..…..
  • 17:00 – draudzes Rožukronis (ar dziesmām)
   • sāpīgā daļa
  • 18:00 – Sv. Mise par ………………………. 

21. IV 2023., piektdiena 

 • sv. Anzelma, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena 
  • 08:00 – Sv. Mise par mirušajiem: Juris, Pēteris, Anastasija 
  • 18:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 19:00 – Draudzes bērnu ansambļa tikšanās 

22. IV 2023., sestdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 18:00 – Sv. Mise par  ………………….. 

23. IV 2023., SVĒTDIENA

 • Lieldienu III svētdiena
  • 10:00 – Sv. Mise par Dieva tautu (par draudzi) 
  • 15:00 – Sv. Mise Ķegumā par ……………….
  • 18:00 – Sv. Mise par mirušo: Valentīna – pēc bērēm, kas bija 15. III 

_______________________________

Lk 24, 13-35

13. Un, lūk, divi no viņiem tanī pat dienā gāja uz miestu, vārdā Emmaus, kas atradās sešdesmit stadiju attālumā no Jeruzalemes. 14. Un viņi savā starpā sarunājās par visu to, kas bija noticis. 15. Un notika, ka, viņiem sarunājoties un vienam otru izvaicājot, arī pats Jēzus tuvojās un gāja kopā ar viņiem. 16. Bet viņu acis tika turētas, lai tie Viņu nepazītu. 17. Un Viņš tiem sacīja: Kas tās par runām, ko jūs, iedami, savā starpā runājat un esat noskumuši? 18. Tad viens, kam vārds Kleofass, atbildēja Viņam, sacīdams: Vai Tu viens pats esi tāds svešinieks Jeruzalemē, kas nezina, kas tur šinīs dienās noticis? 19. Un Viņš tiem sacīja: Kas tad? Un viņi teica: Par Jēzu no Nācaretes, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos Dieva un visas tautas priekšā, 20. Un ka augstie priesteri un mūsu priekšnieki nodeva Viņu pazudināšanai nāvē un piesita Viņu krustā. 21. Bet mēs cerējām, ka Viņš atpestīs Izraēli; un šodien ir trešā diena pēc visa tā, kas notika. 22. Bet arī dažas no mūsu sievietēm, kas pirms gaismas bijušas pie kapa, izbiedēja mūs. 23. Un tās, neatradušas Viņa miesu, nāca un sacīja: Šīs arī eņģeļu parādīšanos redzējušas. Kas saka, ka Viņš dzīvo. 24. Un daži no mūsējiem aizgāja pie kapa un viss bija tā, kā sievietes bija sacījušas, bet Viņu neatrada. 25. Tad Viņš tiem sacīja: Jūs, neprašas un sirdskūtrie, lai ticētu visam tam, ko pravieši runājuši! 26. Vai Kristum tā nebija jācieš un jāieiet savā godībā? 27. Un, iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, Viņš tiem izskaidroja visus Rakstus, kas par Viņu bija uzrakstīti. 28. Un viņi tuvojās miestam, kurp tie gāja, bet Viņš izlikās tālāk ejot. 29. Bet tie Viņu ļoti lūdza, sacīdami: Paliec ar mums, jo vakars jau metas un diena tuvojas beigām! Un Viņš iegāja pie tiem. 30. Un notika, ka Viņš, būdams ar tiem pie galda, paņēma maizi un svētīja, un lauza, un pasniedza to viņiem. 31. Tad viņu acis atvērās; un tie pazina Viņu, bet Viņš nozuda no to acīm. 32. Un viņi teica viens otram: Vai mūsu sirds nedega mūsos, kad Viņš ceļā runāja mums, atklādams mums Rakstus? 33. Un tai pašā stundā viņi cēlās, atgriezās Jeruzalemē un atrada sanākušus tos vienpadsmit un arī tos, kas ar viņiem bija; 34. Tie sacīja: Kungs patiesi augšāmcēlies un parādījās Sīmanim. 35. Un viņi stāstīja, kas notika ceļā, un kā tie, kad Viņš lauza maizi, to pazina.


24. IV 2023., pirmdiena

 • sv. Fidela no Sigmaringas, priestera un mocekļa piemiņas diena 
  • 08:00 – Sv. Mise par …………………..…..
  • 18:00 – Sv. Mise par …………………..…..

25. IV 2023., otrdiena

 • SV. EVAŅĢĒLISTA MARKA svētki 
  • 08:00 – Sv. Mise par ……………………..
  • 17:00 – Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā)
  • 18:00 – Sv. Mise par Ilzi Terēzi (dzimšanas dienā) 
  • 19:00 – draudzes Bībeles stunda (tiešsaistē)   

26. IV 2023., trešdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par ………………..
  • 18:00 – Sv. Mise par mirušo: Emīlija 
  • 19:00 – Draudzes lūgšanu grupas tikšanās

27. IV 2023., ceturtdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..…..
  • 17:00 – draudzes Rožukronis (ar dziesmām)
   • godības daļa
  • 18:00 – Sv. Mise par ………………………. 

28. IV 2023., piektdiena 

 • sv. Ludviga Marijas Grignion no Montfortas, priestera piemiņas diena
 • sv. Pētera Šanela, priestera un mocekļa piemiņas diena 
  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 18:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 19:00 – Draudzes bērnu ansambļa tikšanās 

29. IV 2023., sestdiena

 • SV. KATRĪNAS NO SJĒNAS, JAUNAVAS UN BAZNĪCAS DOKTORES, EIROPAS AIZBILDNES svētki 
  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 18:00 – Sv. Mise par  ………………….. 

30. IV 2023., SVĒTDIENA

 • Lieldienu IV svētdiena
 • LABĀ GANA svētdiena 
 • Šodien lūdzamies par aicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi
  • 10:00 – Sv. Mise par Dieva tautu (par draudzi) 
  • 18:00 – Sv. Mise par …………………..…..  

_______________________________

J 10, 1-10

1. Patiesi, patiesi es jums saku: kas neieiet avju kūtī pa durvīm, bet iekāpj pa citurieni, tas ir zaglis un laupītājs. 2. Bet kas ieiet pa durvīm, tas ir avju gans. 3. Viņam durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsi, un viņš sauc savas avis vārdā un izved tās. 4. Un viņš, izlaidis savas avis, iet tām pa priekšu; un avis seko viņam, jo pazīst tā balsi. 5. Svešam tās neseko, bet bēg no tā, tāpēc ka nepazīst svešinieka balsi. 6. Šo līdzību Jēzus tiem sacīja, bet viņi nesaprata, ko Viņš tiem runāja. 7. Tad Jēzus atkal viņiem sacīja: Patiesi, patiesi es jums saku: Es esmu durvis avīm. 8. Visi, kas bija nākuši, bija zagļi un laupītāji; un avis viņus neklausīja. 9. Es esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks pestīts; un viņš ieies un izies, un atradīs ganības. 10. Zaglis nāk, lai zagtu, slepkavotu un iznīcinātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un lai tā būtu pārpilnībā. 


• JAUNAVAI MARIJAI VELTĪTAIS MĒNESIS  •


 

01. V 2023., pirmdiena

 •  sv. Jāzepa, strādnieka – piemiņas diena
  • 08:00 – Sv. Mise par …………………..…..
  • 18:00 – Sv. Mise par pr. Pāvilu (pirms viņa dzimšanas dienas) – pateicība Dievmātei par viņa kalpošanu 

02. V 2023., otrdiena

 • sv. Atanāzija, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena 
  • 08:00 – Sv. Mise par ……………………..
  • 17:00 – Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā)
  • 18:00 – Sv. Mise par …………………..…..
  • 19:00 – draudzes Bībeles stunda (tiešsaistē)   

03. V 2023., trešdiena

 • SV. APUSTUĻU FILIPA UN JĒKABA, svētki 
  • 08:00 – Sv. Mise par mirušo: Elvīra
  • 18:00 – Sv. Mise par ……………………….
  • 19:00 – Draudzes lūgšanu grupas tikšanās

04. V 2023., ceturtdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..…..
  • 17:00 – draudzes Rožukronis (ar dziesmām)
  • 18:00 – Sv. Mise par ………………………. 

05. V 2023., piektdiena 

 • Mēneša pirmā piektdiena → Vissvētākās Jēzus Sirds pagodināšanas diena  
  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 18:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 19:00 – Draudzes bērnu ansambļa tikšanās 

06. V 2023., sestdiena

 • Mēneša pirmā sestdiena → V. J. Marijas Bezvainīgās Sirds pagodināšanas diena 
  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 18:00 – Sv. Mise par pr. Pāvilu – svētību dzimšanas dienā (7. V) 

07. V 2023., SVĒTDIENA

 • Lieldienu V svētdiena 
  • 10:00 – Sv. Mise par Dieva tautu (par draudzi) 
  • 18:00 – Sv. Mise par mirušo pr. Albertu Piebalgu 

08. V 2023., pirmdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par tēvu Staņislavu viņa vārda dienā (no pr. Pāvila) 
  • 18:00 – Sv. Mise par mirušo Teklu

09. V 2023., otrdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par ……………………..
  • 17:00 – Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā)
  • 18:00 – Sv. Mise par …………………..…..
  • 19:00 – draudzes Bībeles stunda (tiešsaistē)   

10. V 2023., trešdiena

 • sv. Jāņa no Avilas, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena
 • sv. Izidora Arāja piemiņas diena 
  • 08:00 – Sv. Mise par …………………..…..
  • 18:00 – Sv. Mise par ……………………….
  • 19:00 – Draudzes lūgšanu grupas tikšanās

11. V 2023., ceturtdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..…..
  • 17:00 – draudzes Rožukronis (ar dziesmām)
  • 18:00 – Sv. Mise par ………………………. 

12. V 2023., piektdiena 

 • sv. Nereja un sv. Ahileja, mocekļu piemiņas diena
 • sv. Pankratija, mocekļa, piemiņas diena 
  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 18:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 19:00 – Draudzes bērnu ansambļa tikšanās 

13. V 2023., sestdiena

 • V. J. Marijas no Fatimas piemiņas diena 
  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 18:00 – Sv. Mise par …………………..…..

14. V 2023., SVĒTDIENA

 • Lieldienu VI svētdiena 
  • 10:00 – Sv. Mise par Dieva tautu (par draudzi) 
  • 18:00 – Sv. Mise par …………………..…..

15. V 2023., pirmdiena

 • pr. K. Bojāram priesterības 65 gadi 
  • 08:00 – Sv. Mise par Kristīni (dzimšanas dienā) 
  • 18:00 – Sv. Mise par ……………………..

16. V 2023., otrdiena

 • sv. Andreja Boboļas, priestera un mocekļa piemiņas diena 
  • 08:00 – Sv. Mise par ……………………..
  • 17:00 – Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā)
  • 18:00 – Sv. Mise par …………………..…..
  • 19:00 – draudzes Bībeles stunda (tiešsaistē)   

17. V 2023., trešdiena

  • 08:00 – Sv. Mise par …………………..…..
  • 18:00 – Sv. Mise par ……………………….
  • 19:00 – Draudzes lūgšanu grupas tikšanās

18. V 2023., ceturtdiena

 • KUNGA DEBESKĀPŠANAS lieli svētki (obligātās svinības)
 • Ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai 
  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..…..
  • 17:00 – draudzes Rožukronis (ar dziesmām)
  • 18:00 – Sv. Mise par ………………………. 

19. V 2023., piektdiena 

 • Sākas novenna Dieva Svētā Gara godam 
  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 18:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 19:00 – Draudzes bērnu ansambļa tikšanās 

20. V 2023., sestdiena

 • sv. Bernardīna no Sjēnas, priestera, piemiņas diena 
  • 08:00 – Sv. Mise par  …………………..
  • 18:00 – Sv. Mise par …………………..…..

21. V 2023., SVĒTDIENA

 • Lieldienu VII svētdiena 
  • 10:00 – Sv. Mise par Dieva tautu (par draudzi) 
  • 18:00 – Sv. Mise par mirušo: Aleksandrs